Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
X-lecie istnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1993 - 2003

         Wybory w dniu 27 maja 1990 roku zapoczątkowały reformę samorządową w Rzeczypospolitej Polskiej. Została ona usankcjonowana prawnie zmianą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, oraz innymi aktami normatywnymi rangi ustawowej i aktami wykonawczymi do tych ustaw. Wybory pięcioprzymiotnikowe z dnia 27 maja 1990 roku, wypełniły postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i Rady Europy, której członkiem Polska stała się od dnia 26 listopada 1991 roku. Wybory samorządowe dały podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych. Rozbudziły nadzieje społeczne na możliwość decydowania o większości spraw, które tych społeczności dotyczyły. Gminy poprzez nadaną im osobowość prawną stały się nie tylko podmiotami prawa publicznego, ale i podmiotami prawa prywatnego. Gminy otrzymały na podstawie ustaw własne źródła dochodów i możliwość decydowania o kierunkach wydatków, które w ich ocenie były najbardziej właściwe. W okresie I kadencji rad gmin w niektórych dziedzinach infrastruktury materialnotechnicznej dokonano więcej niż w ciągu minionych 50 lat. Ważnym elementem organizacyjnym tworzącego się samorządu w okresie od 1 kwietnia 1990 roku do 31 grudnia 1991 roku byli delegaci pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego powołani przez Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Samorządu Terytorialnego w każdym z 49 województw. Funkcję delegata rządu w województwie kieleckim pełnił Henryk Rzepa, którego działalność skoncentrowana była na sferze doradczej, szkoleniowej, informacyjnej, inspirującej w stosunku do radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów. Wojewoda kielecki Józef Płoskonka, realizując dezyderat Ministra Szefa URM, powołał z dniem 1 stycznia 1992 roku Henryka Rzepę na stanowisko pełnomocnika wojewody kieleckiego ds. utworzenia regionalnej izby obrachunkowej.

          Twórcy reformy samorządowej założyli, a ustawodawca w art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym postanowił, że kontrolę gospodarki finansowej gmin i ich związków sprawują regionalne izby obrachunkowe. Faktycznie w dniu wejścia w życie tej ustawy funkcje regionalnej izby obrachunkowej pełnili wojewodowie. Dopiero w dniu 7 października 1992 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 roku. Regionalne izby obrachunkowe będące państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i jednostek organizacyjnych stanowiły swego rodzaju pochodną, utworzoną na gruncie podstaw samorządności lokalnej.

          Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach rozpoczęła działalność w dniu 1 lutego 1993 roku, tj. z dniem powołania na stanowisko Prezesa Izby Leokadii Zagórskiej przez Prezesa Rady Ministrów. Kandydatura przyszłego Prezesa została pozytywnie zaopiniowana przez sejmiki samorządowe województwa kieleckiego i województwa tarnobrzeskiego.

          Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w momencie rozpoczęcia działalności zakresem nadzoru i kontroli obejmowała gminy i związki międzygminne z obszaru województwa kieleckiego i województwa tarnobrzeskiego, w tym 78 gmin z kieleckiego i 55 gmin z tarnobrzeskiego oraz 1 sejmik województwa kieleckiego i 1 sejmik województwa tarnobrzeskiego.

          W ramach Izby funkcjonował Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu, którego Koordynatorem - Kierownikiem został od dnia 1 marca 1993 roku Zbigniew Rękas. Na wniosek Prezesa Izby, został on także powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach od dnia 16 czerwca 1993 roku.

          Według art. 14 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych organami izb były:

  1. kolegium izby,
  2. komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
          Zgodnie z przepisami art. 15 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych kolegium izby składało się z przewodniczącego, którym był prezes izby oraz członków powoływanych w równych częściach przez Prezesa Rady Ministrów i właściwe sejmiki samorządowe. Każdy z sejmików wojewódzkich powołał po 2 członków kolegium izby spoza swego składu. Sejmik samorządowy województwa kieleckiego powołał w dniu 28 grudnia 1992 roku Wojciecha Czerwa, a w dniu 22 marca 1993 roku Ewę Kokowską. Sejmik samorządowy województwa tarnobrzeskiego w dniu 1 marca 1993 roku powołał Zbigniewa Rękasa i Halinę Bąska.

          Prezes Rady Ministrów powołał w dniu 8 marca 1993 roku Jadwigę Malagę, a w dniu 15 marca 1993 roku Jadwigę Kotkowską (woj.kieleckie), oraz Aleksandra Szczęcha i Elżbietę Wojciechowską (woj. tarnobrzeskie). Pierwsze posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, z udziałem wyżej wymienionych odbyło się w dniu 31 marca 1993 roku. W pierwszym roku działania Izby tj. w roku 1993, plan zatrudnienia wynosił 49 etatów, w tym 14 etatów w Zespole Zamiejscowym w Tarnobrzegu, wykonanie planu na koniec 1993 roku wynosiło 34 etaty.

          Pierwszą kontrolę inspektorzy Izby rozpoczęli w dniu 22 marca 1993 roku w Urzędzie Gminy w Zagnańsku.

          Pierwotnie siedziba Izby mieściła się w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 3. W lutym 1994 roku Izba przeniosła swoją siedzibę do budynku przy ul. Warszawskiej 44, dokonując uprzednio remontu pomieszczeń. Stworzyło to dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu mieścił się w budynku przy ul. Św. Barbary 12. Obecnie siedziba Izby znajduje się w budynku przy ul. Targowej 18.

          Zmiany w podziale terytorialnym Państwa Polskiego od dnia 1 stycznia 1999 roku spowodowały zmianę zakresu podmiotowego nadzoru i kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. W wyniku tych zmian właściwością podmiotową Izba objęła 102 gminy (w tym 1 miasto na prawach powiatu), 13 powiatów, 14 związków międzygminnych, i województwo samorządowe.

          Zespół Zamiejscowy w Tarnobrzegu w wyniku zmian terytorialnych został włączony w strukturę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nowoutworzony od dnia 1 września 2000 roku Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu, z siedzibą w budynku przy ul. Mickiewicza 34, objął nadzór nad jednostkami samorządowymi z terenu powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego, ostrowieckiego. Koordynatorem - Kierownikiem Zespołu został Tadeusz Pietrusiński.

          Prezes Rady Ministrów z dniem 2 listopada 2000 roku na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach powołał Henryka Rzepę.


Wojciech Czerw
19.02.2004 r.
Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:16:33
Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:16:33
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-19 11:17:27
Przeczytano: 7116 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP