Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w 2005 roku

1.   Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w 2005 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:


-     635 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 97 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     646 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 90 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     630 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 90 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         565 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 32 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         541 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 15 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         220 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 10 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         320 sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 19 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         46 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 3 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         510 sprawozdań Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych w tym 13 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         272 sprawozdania Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 22 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         465 sprawozdań Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         466 sprawozdań Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 3 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         466 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


      Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.


-     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła i wprowadziła do ewidencji komputerowej:


-        887 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń finansów jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        1064 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości


2.   W 2005 roku skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 130 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


3.   Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał zarządów j.s.t. i zarządzeń organów wykonawczych wpływających do Izby odbywała się w terminie. Skontrolowano i wprowadzono do ewidencji komputerowej 2446 uchwał zmieniających budżet jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych dotyczących roku 2005.


4.   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) do Izby w 2005 r. wpłynęło 128 bilansów z wykonania budżetu, 127 zbiorczych bilansów jednostek budżetowych, 65 zbiorczych bilansów zakładów budżetowych oraz 14 zbiorczych bilansów gospodarstw pomocniczych, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej.


5.   Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał budżetowych i uchwał zmieniających budżet wpływających do izby odbywała się w terminie. Skontrolowano i wprowadzono do ewidencji komputerowej 1.558 uchwał rad zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych, dotyczących 2005 roku.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:38:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:38:33

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:38:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:38:33

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij