Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

III       Sprawozdawczość

 

1    Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń za 2007 roku skontrolował
i wprowadził do ewidencji komputerowej:

-         784 sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 261 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         731 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 208 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         685 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 162 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         578 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 55 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         439 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 47 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         221 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 16 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         252 sprawozdania Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
w tym 32sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         48 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 3 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         292 sprawozdania Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 23 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         490 sprawozdań Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 58 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         158 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 26 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         442 sprawozdania Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 4 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         442 sprawozdania Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 7 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         444 sprawozdania Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.

Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.

 

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła
i wprowadziła do ewidencji komputerowej:

-        1.031 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń finansów jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 5 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        1.122 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 88 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości

-        239 sprawozdań Rb - UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 10 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        235 sprawozdań Rb – UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości

 

 

Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, informacje o nie udzieleniu pomocy, które następnie przekazywane są wg. właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

2)         Pracownicy WIAS kontrolują zgodność planu dochodów i wydatków budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach z planem po zmianach na podstawie ewidencji komputerowej uchwał.

 

3)         W 2007 roku skontrolowano pod względem formalnym i rachunkowym 131 projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

4)         W 2007 roku skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 132 układy wykonawcze budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

5)         Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał zarządów j.s.t.
i zarządzeń organów wykonawczych wpływających do Izby odbywała się w terminie. Skontrolowano i wprowadzono do ewidencji komputerowej 2.838 uchwał i zarządzeń zmieniających budżet jednostek samorządu terytorialnego.

 

6)         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U .z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w 2007 r. wpłynęło 131 bilansów z wykonania budżetu, 128 bilansów jednostek budżetowych, 67 bilansów zakładów budżetowych, 17 bilansów gospodarstw pomocniczych a także 161 bilansów skonsolidowanych, 123 rachunki zysków i strat, 123 zestawienia zmian w funduszach jednostki, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej.

 

7)         Skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 131 uchwał budżetowych oraz 1.439 uchwał zmieniających budżet podejmowanych przez Rady j.s.t.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:37:05
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:37:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:37:21
Przeczytano: 1897 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP