Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

III       Sprawozdawczość

 

1    Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń za 2008 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:

-         803 sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 282 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         763 sprawozdania Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 242 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         754 sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 232 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         598 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 78 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         660 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 139 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         240 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 36 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         240 zbiorczych sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 54 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         53 sprawozdania Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 12 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         295 sprawozdań Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 31 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         535 sprawozdań Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 50 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         150 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 19 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         479 sprawozdań Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 14 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         482 sprawozdania Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 17 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         486 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
21 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.

Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła
i wprowadziła do ewidencji komputerowej:

-        1.221 zbiorcze sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 44 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        287 sprawozdań Rb - UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 24 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        1.361 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 125 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        256 sprawozdań Rb – UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości

 

Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, informacje o nie udzieleniu pomocy, które następnie przekazywane są wg. właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, na podstawie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i skorygowanych sprawozdań sporządza i przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje w zakresie nieprawidłowości danych do naliczania subwencji.

 

 

2)         Pracownicy WIAS kontrolują zgodność planu dochodów i wydatków budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach z planem po zmianach na podstawie ewidencji komputerowej uchwał.

 

3)         W 2008 roku skontrolowano pod względem formalnym i rachunkowym 130 projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

4)         W 2008 roku skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 131 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

5)         Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał zarządów j.s.t.
i zarządzeń organów wykonawczych wpływających do Izby odbywała się w terminie. Skontrolowano i wprowadzono do ewidencji komputerowej 3.243 uchwały i zarządzenia zmieniające budżet jednostek samorządu terytorialnego.

 

6)         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w 2008 r. wpłynęło 131 bilansów z wykonania budżetu, 130 bilansów jednostek budżetowych, 70 zbiorczych bilansów zakładów budżetowych, 17 bilansów gospodarstw pomocniczych a także 131 bilansów skonsolidowanych, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej.

 

7)         Skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 131 uchwał budżetowych oraz 1.576 uchwał zmieniających budżet podejmowanych przez Rady j.s.t.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:04:57
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:04:57
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:05:20
Przeczytano: 1625 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP