Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w 2009 r.

Sprawozdawczość


1)   Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń za 2008 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:


-         1.013 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 363 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         956 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 306 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         771 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 251 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         606 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 86 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         184 sprawozdania Rb – UZ roczne uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych, w tym 54 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         670 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 150 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         130 sprawozdań Rb – UN rocznych uzupełniających o stanie należności,


-         234 sprawozdania Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 30 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         260 zbiorczych sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 81 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         45 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 3 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         300 sprawozdań Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 36 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         594 sprawozdania Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 58 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         140 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 10 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         517 sprawozdań Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 53 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         484 sprawozdania Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 20 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         494 sprawozdania Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
30 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.


Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.


      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła
i wprowadziła do ewidencji komputerowej :


-        1261 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 34 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        315 sprawozdań Rb - UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        1.359 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 123 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        310 sprawozdań Rb – UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości


Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, informacje o nie udzieleniu pomocy, które następnie przekazywane są wg. właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, na podstawie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i skorygowanych sprawozdań sporządza i przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje w zakresie nieprawidłowości danych do naliczania subwencji.


2)         Pracownicy WIAS kontrolują zgodność planu dochodów i wydatków budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach z planem po zmianach na podstawie ewidencji komputerowej uchwał.


3)         W 2009 roku skontrolowano pod względem formalnym i rachunkowym 130 projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


4)         W 2009 roku skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 130 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


5)   Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał zarządów j.s.t.
i zarządzeń organów wykonawczych wpływających do Izby odbywała się w terminie. Skontrolowano i wprowadzono do ewidencji komputerowej 3.738 uchwały i zarządzenia zmieniające budżet jednostek samorządu terytorialnego.


6)   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w 2009 r. wpłynęło 130 bilansów z wykonania budżetu, 128 bilansów jednostek budżetowych, 69 zbiorczych bilansów zakładów budżetowych, 15 bilansów gospodarstw pomocniczych, 212 rachunków zysków i strat, 212 zestawień zmian w funduszu jednostki.


7)         Skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 128 uchwał budżetowych oraz 1.626 uchwał zmieniających budżet podejmowanych przez Rady j.s.t.


8)   W 2009 r. wpłynęło 138 bilansów skonsolidowanych, w tym 8 skorygowanych, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym, wprowadzone do ewidencji komputerowej i formie elektronicznej przekazane do Ministerstwa Finansów za pomocą programu BeSTi@.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:28:03
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:29:18

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:28:03
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:29:18

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij