Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w I półroczu 2006 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:

-         317 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 53 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         316 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 52 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         301 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 37 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         294 sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 30 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         279 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 15 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         110 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych w tym 8 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         157 sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 13 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         30 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         149 sprawozdań Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych,

-         140 sprawozdań Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 7 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         184 sprawozdania Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         232 sprawozdania Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         232 sprawozdania Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,

-         235 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym 4 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości.

      Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.

      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła i wprowadziła do ewidencji komputerowej:

-        489 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń finansów jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,

-        475 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 3 sporządzone po skorygowani

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) do Izby w I półroczu 2006 r. wpłynęło 128 bilansów z wykonania budżetu, 127 bilansów jednostek budżetowych, 67 bilansów zakładów budżetowych,15 bilansów gospodarstw pomocniczych oraz 24 bilanse skonsolidowane, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:19:58
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:20:37
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:20:40
Przeczytano: 3169 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2006-07-12 10:20:08 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP