Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w I półroczu 2008 r.

1.   Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w I półroczu 2008 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:


-         386 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 124 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         356 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 94 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         347 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 85 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        288 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 26 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         293 sprawozdania Rb – N o stanie należności w tym 31 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         111 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 12 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         140 sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
w tym 23 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         29 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         145 sprawozdań Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 14 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         253 sprawozdania Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 17 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        146 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 16 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         244 sprawozdania Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 11 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         239 sprawozdań Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         244 sprawozdania Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
11 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.


Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.


      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła
i wprowadziła do ewidencji komputerowej:


-        573 zbiorcze sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń finansów jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 26 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        287 sprawozdań Rb - UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 24 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-       697 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 94 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        256 sprawozdań Rb – UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości


 


2.         Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, informacje o nie udzieleniu pomocy, które następnie przekazywane są wg. właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


3.         Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, na podstawie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i skorygowanych sprawozdań sporządza i przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje w zakresie nieprawidłowości danych do naliczania subwencji.


 


4    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w I półroczu 2007 r. wpłynęło 130 bilansów
z wykonania budżetu, 128 bilansów jednostek budżetowych, 69 zbiorczych bilansów zakładów budżetowych, 17 bilansów gospodarstw pomocniczych a także 85 bilansów skonsolidowanych, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:17:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:17:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:17:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:17:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij