Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby

Rozdział 8
Wydział informacji, analiz i szkoleń

§ 27

 

1.    Pracą wydziału informacji analiz i szkoleń kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika.

1a.  Naczelnik wydziału jest bezpośrednim przełożonym pracowników wydziału z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla prezesa izby.

1b.  Zastępca naczelnika wydziału wykonuje czynności określone zakresem czynności oraz zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności.

2.    Do zakresu działania wydziału należy realizacja podstawowych zadań dotyczących:

  •        działalności informacyjnej,
  •        działalności analityczno-sprawozdawczej,
  •        działalności szkoleniowo-doradczej,
  •        działalności kontrolnej.

 

§ 28

Realizując zadania z zakresu działalności informacyjnej wydział:

1)    opracowuje informacje o realizacji ustawowych zadań rio. Informacje te prezes izby przekazuje uprawnionym do tego instytucjom i organom administracji rządowej,

2)    gromadzi dokumenty i informacje, sporządza raporty i analizy dotyczące spraw finansowych podmiotów wymienionych w art.1 pkt 2 ustawy,

3)    upowszechnia informacje, wynikające ze sprawowania funkcji nadzorczej oraz działalności kontrolnej izby, prowadzi ewidencję komputerową wystąpień pokontrolnych, wykonuje zadania określone odrębnymi zarządzeniami prezesa izby,

4)    przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie prawidłowej polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego,

5)    prowadzi ewidencję:

a)    uchwał w sprawach wymienionych w art.11 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, ustawy o rio,

b)    uchwał budżetowych, uchwał i zarządzeń  zmieniających budżet, a po wprowadzeniu do ewidencji komputerowej przekazuje członkom kolegium wraz z protokołem z badania uchwały,

c)    nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w podmiotach wymienionych w ustawie.

6)    skreślony

7)    sporządza informacje o powtarzających się nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli – na żądanie prezesa lub zastępcy prezesa izby

8)    odpowiada za utrzymanie i aktualizację treści zawartych na stronie rio w biuletynie informacji publicznej.

 

§ 29

Realizując zadania z zakresu działalności analityczno-sprawozdawczej wydział:

 

1)    opracowuje dla potrzeb krajowej rady rio sprawozdanie z działalności izby oraz sprawozdania i analizy dotyczące realizacji budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w terminach ustalonych w ramowym planie pracy,

2)    przygotowuje informacje dla wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o negatywnych opiniach z przebiegu wykonania za I półrocze i za rok budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3)    przygotowuje informacje dla Prezesa Rady Ministrów i właściwych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty i województwa samorządowe na podstawie odrębnych ustaw,

4)    przygotowuje informacje dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej dotyczące rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  oraz sprawozdania z działalności kontrolnej  i informacyjno szkoleniowej izby, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,

5)    opracowuje sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby,

6)    współpracuje przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust 1 ustawy,

7)    opracowuje sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału,

8)    przygotowuje materiały wg ustalonego wzoru celem ustalenia budżetu j.s.t. w przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie do 31 marca roku budżetowego,

9)    opracowuje na podstawie danych z ewidencji komputerowej materiały informacyjne niezbędne do sporządzania opinii:

a)    o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

b)    o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów) sprawozdaniach z wykonania budżetu i przekazuje członkom kolegium,

10)  opracowuje projekty opinii:

a)    o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

      b)  o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kształtowania się długu publicznego j.s.t, o których mowa przepisach  ustawy o finansach publicznych.

11)  sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym projekty budżetów j.s.t oraz podziałki klasyfikacji budżetowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także prawidłowość określonych przez organy stanowiące j.s.t stawek podatków i opłat.

 

§ 30

Realizując zadania z zakresu działalności szkoleniowo-doradczych wydział:

1)   organizuje szkolenia w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz istotnych zagadnień dotyczących finansów tych jednostek,

2)   prowadzi doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej

3)   prowadzi bieżący instruktaż pracowników, w zakresie praktycznego korzystania z programów komputerowych, stosowanych w izbie.

 

 

§ 31

W zakresie działalności kontrolnej wydział:

1)    jest uprawniony do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań w zakresie wynikającym z treści przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

2)    kontroluje pod względem formalno-rachunkowym sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3)    kontroluje pod względem formalno-rachunkowym i zgodności z klasyfikacją budżetową uchwały budżetowe oraz uchwały i zarządzenia zmieniające budżet jednostek samorządu terytorialnego i prowadzi ich ewidencję komputerową.

4)    dokonuje kontroli zgodności planu dochodów i wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniach z planem po zmianach, na podstawie prowadzonej ewidencji komputerowej uchwał.

 

§ 32

Wydział wykonuje zadania z zakresu obsługi kolegium izby i komisji ds. kontrasygnaty.

1.    W zakresie obsługi kolegium:

1)    skreślony,

2)    opracowuje projekt rocznego ramowego planu pracy,

3)    opracowuje sprawozdania z wykonania budżetu izby i ramowego planu pracy oraz sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej,

4)    przygotowuje projekty uchwał, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 6 ustawy,

5)    załatwia pozostałe wnioski, o ile wchodzą one w zakres działania rio,

6)    sprawuje obsługę organizacyjną i techniczną kolegium,

7)    prowadzi sprawy wchodzące w zakres działania pozaetatowych członków kolegium w zakresie określonym w ramowym planie pracy.

8)    informuje każdorazowo wojewodę świętokrzyskiego o stwierdzonych przypadkach wydania przez kolegium izby rozstrzygnięcia nadzorczego wykluczającego z obrotu prawnego uchwały organów j.s.t. w całości bądź w części.

2.    W zakresie obsługi komisji d/s kontrasygnaty:

       - sprawuje obsługę organizacyjno-techniczną komisji.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 14:15:58
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-01-05 13:45:52
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-01-05 13:46:04
Przeczytano: 7834 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2009-01-05 13:45:00 (Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby
Wersja archiwalna z 2009-01-05 13:42:50 (Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby
Wersja archiwalna z 2005-02-22 14:16:36 (Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP