Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby

Rozdział 7
Wydział kontroli gospodarki finansowej

§ 22

 1. Pracą wydziału kontroli gospodarki finansowej kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika.
 2. Naczelnik wydziału jest bezpośrednim przełożonym pracowników wydziału z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla prezesa izby.
 3. Zastępca naczelnika wydziału wykonuje czynności określone zakresem czynności oraz zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności.

§ 23

Do zakresu działania wydziału kontroli gospodarki finansowej należy:
 1. Prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wykazanych w ustawie, w tym kontroli:
  • kompleksowych, obejmujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz zamówień publicznych,
  • problemowych, obejmujących wybrane zagadnienia tematyczne w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
  • doraźnych, podejmowanych na wniosek w razie potrzeby,
  • sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zarządzonych przez prezesa izby,
  • kontrole koordynowane z innymi jednostkami.
 2. Opracowanie projektu rocznego planu kontroli,
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej.
 4. Zabezpieczanie i udostępnianie kolegium izby dokumentów związanych z przeprowadzonymi kontrolami a także współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust.1 ustawy,
 5. Przygotowywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi, które po podpisaniu przez prezesa izby, są przekazywane kontrolowanej jednostce,
 6. Przeprowadzanie analizy wykonania wniosków pokontrolnych przez jednostkę pod względem merytorycznym i zachowania terminów oraz uwzględnienia wszystkich zaleceń skierowanych do jednostki.

§ 24

 1. Działalność kontrolna wydziału powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce,
 2. Tryb przeprowadzania kontroli, czynności pokontrolnych oraz dokumentacji sporządzanej na okoliczność jej przebiegu określa odrębne zarządzenie prezesa izby.
 3. Wydział prowadzi rejestry wszystkich kontroli.
 4. Wydział prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Izby i czuwa nad terminowością ich załatwiania.

§ 25

 1. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza kontrole gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w § 4 pkt 1 niniejszego zarządzenia.
 2. Kontrole kompleksowe i problemowe prowadzone są zgodnie z rocznym planem kontroli obejmującym wytypowane imiennie do kontroli w danym roku jednostki,
 3. Uszczegółowienie konkretnego terminu oraz zakresu przedmiotowego kontroli następuje bezpośrednio w fazie realizacji planu kontroli.
 4. Szczegółowy zakres oraz tezy kontroli opracowuje naczelnik wydziału kontroli przy współdziałaniu z naczelnikiem wydziału informacji, analiz i szkoleń.

§ 26

 1. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej, podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli on lub członkowie jego rodziny pozostają w takich stosunkach prawnych z jednostką kontrolowaną lub osobistych z jej pracownikami, które nasuwają wątpliwości co do bezstronności inspektora. Wyłączenie następuje z urzędu, na wniosek inspektora lub wniosek kierownika jednostki kontrolowanej odpowiednio uzasadniony.
 2. Projekty wystąpień pokontrolnych przygotowują inspektorzy przeprowadzający kontrolę i przedstawiają naczelnikowi wydziału.
 3. Wystąpienia pokontrolne wskazujące źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia i usprawnienia badanego obszaru działalności naczelnik wydziału po uzyskaniu opinii radcy prawnego przekazuje prezesowi izby do podpisu.
 4. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 13:51:37
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 13:51:37
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 13:52:08
Przeczytano: 7336 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP