Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej

 

Zarządzenie nr  15/2002

Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 2 grudnia 2002

w sprawie udostępniania informacji publicznej

 

 

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U.Nr 3, poz. 34) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4., art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.1198 zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

Udostępnieniu podlega każda informacja publiczna z obszaru działania Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie podlegająca ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

§ 2.

 

1.  Informacje publiczne wynikające z wykonywania obowiązków określonych w art. 13 pkt 1- 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz zaleceń pokontrolnych udostępniane są zainteresowanym na zasadach ogólnie określonych przepisami prawa.

     W szczególności informacje publiczne są udostępniane  poprzez umożliwienie wglądu do doku­men­tów:

1)      będących w posiadaniu Kolegium Izby, Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń,

2)      przechowywanych w Wydziale Kontroli – w tym związanych z zakończonym postępowaniem kontrolnym (postępowanie kontrolne uważa się za zakończone z momentem upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych – 14 dni od otrzymania przez kontrolowanego wystąpienie pokontrolnego),

3)      gromadzonych w Zespole Zamiejscowym Izby.

2.       Zapoznawanie się z udostępnionymi dokumentami odbywa się w obecności pracownika Izby.

3.       W przypadku, gdy wnioskodawca zażąda dostępu do informacji w innej formie niż określona w ustępie 2, dla właściwego załatwienia sprawy winien złożyć na piśmie wniosek, w którym określi zakres i formę przekazania informacji. Wnioskodawca powinien być poinformowany o możliwości złożenia wniosku według wzoru.

       Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

4.      Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności zachowania wymogów określonych w § 4.

 

§ 3.

1.       Wnioski mogą być składane w sekretariacie Izby oraz w sekretariacie Zespołu Zamiejscowego.

2.       Kierownik Zespołu Zamiejscowego informuje Prezesa Izby lub jego Zastępcę o otrzymaniu wniosku w sprawie dostępu do informacji publicznej.

 

§ 4.

1.       Każdy wniosek jest rejestrowany. Rejestr centralny prowadzony jest przez Biuro Izby, a rejestr Zespołu Zamiejscowego przez jego sekretariat.

2.       Rejestr prowadzony jest w formie dziennikowej.

3.       Wniosek o udostępnienie informacji jest niezwłocznie przekazywany do odpowiedniego wydziału lub Zespołu Zamiejscowego.

 

§ 5.

Po wpłynięciu wniosku właściwy naczelnik lub kierownik Zespołu Zamiejscowego wyznacza pracownika do przygotowania projektu informacji. Dokumenty zawierające informację publiczną winny być opatrzone pieczęcią Izby oraz zawierać imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób, które ją sporządziły lub odpowiadają za jej treść, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informacje oraz datę udostępnienia.

 

§ 6.

1.       Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7

2.       Dniem złożenia wniosku jest data wpływu do Izby.

3.       W przypadku udostępnienia informacji, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio

4.       Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia
oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy
niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5.       Informacje udostępnia się w sposób i w formie określonych we wniosku.

6.       W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny oraz możliwe sposoby i formy jej udostępnienia.

7.       Jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6,
nie złoży wniosku w sprawie udostępnienia informacji w sposób lub w formie wskazanych w po­wiadomieniu, Prezes Izbylub osoba przez niego upoważniona wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

8.       W przypadku gdy wnioskodawca zwróci się o udostępnienie informacji w sposób wymagający poniesienia dodatkowych kosztów, winien być poinformowany w ciągu 14 dni o wysokości opłaty związanej z kosztami wynikającymi ze sposobu udzielenia informacji. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek

 

§ 7.

1.       Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji wydaje, Prezes Izbylub osoba przez niego upoważniona

2.       Decyzje, o których mowa w ust. 1, wymagają uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także elementy wskazane w art. 16 ust. 2 pkt. 2 ustawy.

 

§ 8.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania, rozpatruje Prezes Izby.

 

§ 9.

            Odpowiedź na skargę złożoną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o której mowa w art. 21 ustawy, oraz odpowiedź na pozew, o którym mowa w art. 22 ust. 1, przygotowują osoby wyznaczone przez Prezesa.

 

§ 10.

1.       Kierownik Biura zobowiązany jest do umożliwienia kopiowania i przesyłania informacji publicznej.

2.       Koszty kopiowania i przesyłania informacji w sposób określony w ustępie 1 ponosi wnioskodawca.

3.       Zasady kalkulacji kosztów określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pliki w folderze artykułu:

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-19 11:44:32
Opublikował:  2005-07-19 11:42:40

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-19 12:10:17
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-19 12:11:05

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij