Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 553

Pismo z dnia 15 lipca 2019 r.

Dot. możliwości finansowania przez organ prowadzący dowozu uczniów do szkół niebędących szkołami obwodowymi oraz dowozu uczniów zamieszkałych w innej gminie.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:47:39
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:47:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:47:39

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:47:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:47:39

Pismo z dnia 15 lipca 2019 r.

Dot. czy organ stanowiący j.s.t winien podjąć uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej określając przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, czy podstawą likwidacji jednostki budżetowej są wyłącznie przepisy art. 127 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-18 12:45:32

Pismo z dnia 5 lipca 2019 r.

Dot. klasyfikowania wydatków ponoszonych przez j.s.t. w z związku z dofinansowaniem do środków oraz kursów językowych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:13:20
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:13:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:13:20

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:13:20
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:13:20

Pismo z dnia 5 lipca 2019 r.

Dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ oraz podejmowanie dalszych działań przez j.s.t.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:10:54
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:10:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:10:54

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:10:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:10:54

Pismo z dnia 1 lipca 2019 r.

Dot. czy gminy mogą udzielić pomocy finansowej powiatowi na działalność leczniczą (zakup ambulansu sanitarnego), a Powiat uzyskane w ten sposób środki wraz z wkładem własnym przekaże dla spółki TOP MEDICUS Sp. z o.o. w Opatowie, która dokona zakupu.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:06:36
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:06:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:06:36

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:06:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-07-10 10:06:36

Pismo z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dot. kolejności dokonywania zmian w poz. 5.1 i 14.1 WPF w związku z planowaną zmianą spłat zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:53:38

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy istnieje obowiązek zaplanowania w budżecie gminy na 2019 rok wydatków w ramach zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi niewydatkowanych w 2018 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:51:57

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy prawidłowym będzie ujęcie w planie finansowym PCPR (Partnera wiodącego) wydatków ponoszonych przez Partnera (Gmina/GOPS/stowarzyszenie) w odpowiednich parametrach wydatków, zależnych od rodzaju wykonywanych przez nich zadań

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:49:16

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy gmina udzieli dotacji celowej na zakup pieca c.o. do obiektu zabytkowego – kościoła wpisanego do rejestru zabytków

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-28 10:46:27

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy sfinansowane z budżetu gminy budowy parkingu dna działce Parafii jest zgodne z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w przypadku gdy Gmina podpisze umowę użyczenia tej działki z Parafią

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:23:24

Pismo z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dot. czy interpretacja art.. 4 ust.1 pkt 3 przez SPN jest prawidłowa.

Dot. czy organ podatkowy może na podstawie art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa wydać decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, pomimo, że budowla ta nie podlega opodatkowaniu ze względu na zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:19:32

Pismo z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dot. czy na obszarze jednostek, które zostały dotknięte nawalnymi deszczami, a w konsekwencji podtopieniem, skutkującym nadmiernym rozmnożeniem na tych terenach komarów, środki ujęte w rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego mogą zostać wykorzystane na podjęcie działań odkomarzających

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-27 15:10:23

Pismo z dnia 5 czerwca 2019 r.

Czy gmina dokonując zmian w budżecie celem zabezpieczenia środków na dotację dla powiatu na zadanie realizowane przy współudziale Funduszu Dróg Samorządowych winna zabezpieczyć środki w rozdziale 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych czy w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:14:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:14:03

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-11 10:14:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:14:03

Pismo z dnia 6 czerwca 2019 r.

Czy środki na wypłacenie wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej powinny być wypłacone ze środków własnych gminy czy ze środków budżetu państwa

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:11:05
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:11:44

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-11 10:11:05
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-11 10:11:44

Pismo z dnia 28 maja 2019 r.

Dot. możliwości zaciągania kredytu konsolidacyjnego

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 13:05:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 13:06:15

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-06-04 13:05:54
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-06-04 13:06:15

Pisma z dnia 23 maja 2019 r.

Dot. czy i na jakiej podstawie można przeznaczyć środki finansowe pochodzące z gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na pokrycie kosztów badań lekarskich osób nietrzeźwych z terenu Miasta Skarżyska-Kamiennej zatrzymanych do wytrzeźwienia w Policyjnym Depozycie Osób Zatrzymanych, w związku z podejmowanymi przez Policje interwencjami domowymi oraz publicznymi

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:00:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:02:18

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-28 11:00:58
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:02:18

Pisma z dnia 20 maja 2019 r.

Dot. wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz wynagrodzenia dla wicedyrektora za czas strajku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 10:59:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:00:16

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-05-28 10:59:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-05-28 11:00:16

Pisma z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dot. wysokości wynagrodzenia jaką należy potrącić nauczycielowi z tytułu udziału w strajku

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-25 09:12:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-25 09:17:15

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-25 09:12:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-25 09:17:15

Pismo z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dot. czy dopuszczalne jest przejęcie przez Powiat Opatowski zobowiązania kredytowego Spółki z o.o., której 100% udziałowcem jest Powiat Opatowski

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 13:20:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 13:23:52

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 13:20:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 13:23:52

Pismo z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Dot. czy szkoła niepubliczna mogła wykorzystać środki z dotacji podmiotowej udzielonej na 2015 rok na zapłatę czynszu za najem lokalu użytkowego za okres I półrocza 2016 roku, podczas gdy faktyczna zapłata nastąpiła w dniu 11.12.2015 roku.

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:17:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:18:56

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 11:17:44
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:18:56

Pismo z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Dot. czy Gmina może przekazać dotację celowa w kwocie 27.000 zł dla Stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo na rozliczeni projektu inwestycyjnego.

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:14:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:16:46

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 11:14:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:16:46

Pismo z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dot. czy Gmina może udzielić dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej na organizację zajęć świetlicowych

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:11:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:13:25

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-04-24 11:11:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-04-24 11:13:25

Pismo z dnia 20 marca 2019 r.

Dot. możliwości zaniechania naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:44:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:45:23

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-22 11:44:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:45:23

Pismo z dnia 20 marca 2019 r.

Dot. czy przed złożeniem wniosku do RIO w Kielcach o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach Rada Gminy zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:41:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:42:59

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-22 11:41:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:42:59

Pismo z dnia 19 marca 2019 r.

Dot. możliwości podpisania ważnych dokumentów przez wójta podczas urlopu, w sytuacji gdy nie ma zastępcy ani innej osoby upoważnionej

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:36:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:38:06

Zmienił: Informatyk Kamil 2019-03-22 11:36:27
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2019-03-22 11:38:06

Ilość artykułów: 553

Zamknij