Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Odpowiedzi RIO

Rok: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
(Wersja opublikowana)
Dot. rozliczenia wynagrodzeń nauczycieli realizujących projekty unijne do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-12-05 13:40:04
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-12-05 13:40:04
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-12-05 13:44:45
(Wersja opublikowana)
Dot. obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od budowli zrealizowanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-28 15:19:15
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-28 15:19:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-28 15:20:35
(Wersja opublikowana)
Dot. czy środki z programu ERAZMUS wpływające w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku , powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 901 czy przez konto 909
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:34:49
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-20 07:34:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:35:54
(Wersja opublikowana)
Dot. czy niepubliczna szkoła specjalna może finansować z dotacji podmiotowej kosztu wyżywienia uczniów, jeżeli rodzice/opiekunowie zostali zwolnieni z opłat za posiłki na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:32:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-20 07:32:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-20 07:33:18
(Wersja opublikowana)
Dot. wypłacenia wyrównania wynagrodzenia osobom wykonującym zawody medyczne, które w dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 08.06.2017 r. (Dz. U. 1473) nie pozostały w zatrudnieniu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:23:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:23:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:24:14
(Wersja opublikowana)
Dot. kompensaty należności od szpitala z wierzytelnościami szpitala przysługującymi od powiatu z tyt. pokrycia straty finansowej szpitala
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:21:06
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:21:06
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:22:19
(Wersja opublikowana)
Dot. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:18:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:18:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:20:22
(Wersja opublikowana)
Dot. zaciągania zobowiązań w związku z realizacją wieloletniego przedsięwzięcia
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:16:53
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:16:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:18:03
(Wersja opublikowana)
Dot. czy wójt wypłacający dodatek motywacyjny naruszył art. 44 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 36 i 39 ustawy o pracownikach samorządowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:14:10
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-11-13 13:14:10
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-11-13 13:15:44
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji budżetowej wydatków projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-14 08:05:45
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-14 08:05:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-14 08:06:57
(Wersja opublikowana)
Dot. dokonania zmian w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów 
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:54:13
Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:58:15
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:58:20
(Wersja opublikowana)
Dot. klasyfikacji wydatków usług remontowych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:51:40
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-09-07 14:51:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-09-07 14:55:52
(Wersja opublikowana)
Dot. przekazywania prze Gminę dopłaty dla Spółki komunalnej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:39:39
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-06 08:39:39
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:40:54
(Wersja opublikowana)
Dot. finansowania zakupu sprzętu dla OSP z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe Starostwa
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:37:47
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-08-06 08:37:47
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-08-06 08:38:56
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości przekazania dotacji celowej dla stowarzyszania na realizację w ramach RPO zadania pn. „Mieszkanie treningowe krokiem milowym do samodzielności”
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-07-02 13:12:22
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-07-02 13:12:22
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-07-02 13:13:33
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Wójt Gminy wprowadzając zmiany w arkuszu organizacyjnym, tworząc dwa oddziały klas czwartych od września 2018 roku, co niesie za sobą zwiększenie nieplanowanych wydatków w budżecie na ten cel, nie naruszy przepisów art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 14:59:43
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-06-20 14:59:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 15:01:32
(Wersja opublikowana)
Dot. czy prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci 2,5-letnich oznacza automatycznie obowiązek dotowania przez gminę takich dzieci od miesiąca następującego po miesiącu ukończenia przez dziecko 2,5 roku
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 14:57:45
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-06-20 14:57:45
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-20 14:59:03
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Rada Gminy może zobowiązać Wójta Gminy do przygotowania osobnych projektów uchwał, na każdą zmianę w budżecie Gminy dotyczącą inwestycji
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-06-13 07:35:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-06-13 07:35:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-06-13 07:37:34
(Wersja opublikowana)
Dot. niewydatkowanych w 2017 r. dochodów budżetowych z tyt. wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:29:33
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:29:33
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:30:32
(Wersja opublikowana)
Dot. wykorzystania dochodów z tytułu wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowanych w danym (tu 2017) roku budżetowym
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:27:47
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:27:47
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:28:58
(Wersja opublikowana)
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:24:26
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:24:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:26:13
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji dla instytucji kultury
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:20:36
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-05-17 10:20:36
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-05-17 10:23:06
(Wersja opublikowana)
Dot. lokalnego transportu zbiorowego – powierzenia zadania własnego gminy i rozliczenia dotacji
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-24 07:58:53
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-24 07:58:53
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-24 08:00:11
(Wersja opublikowana)
Dot. przeznaczenia środków z budżetu Gminy na wykonanie nagrobka
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-24 07:56:43
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-24 07:56:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-24 07:58:06
(Wersja opublikowana)
Dot. czy prawidłowo naliczono odpłatności za wnoszone przez mieszkańca DPS – od dnia złożenia rezygnacji przez tę osobę z dalszego pobyty w DPS do dnia wydania decyzji uchylających
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-24 07:53:07
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-24 07:53:07
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-24 07:54:47
(Wersja opublikowana)
Dot. czy możliwe jest sfinalizowanie zakupu samochodu na potrzeby dowożenia uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:42:25
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 09:42:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:44:17
(Wersja opublikowana)
Dot. czy Wójt może uwzględnić wniosek utworzonego w 2018 r. sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:10:25
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 08:10:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:11:59
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych Urzędu
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:08:26
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 08:08:26
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:09:24
(Wersja opublikowana)
Dot. czy WORD może przekazać darowiznę pieniężną na rzecz podmiotów zewnętrznych na doposażenie samochodów OSP w sprzęt ratownictwa technicznego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:05:14
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 08:05:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 08:07:01
(Wersja opublikowana)
Dot. czy uchwały Rady Miejskiej dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością ustawowego składu Rady
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:14:52
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:14:52
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:23:58
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia dotacji dla stowarzyszenia będącego organizacją pożytku publicznego na budowę obiektu infrastruktury turystycznej
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:12:09
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:12:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:13:29
(Wersja opublikowana)
Dot. sposobu ustalenia dotacji dla publicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:08:00
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:08:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:09:28
(Wersja opublikowana)
Dot. ewidencji księgowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresem administracji rządowe.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:04:00
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 10:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:07:09
(Wersja opublikowana)
Dot. zakupu mundurów galowych dla OSP z funduszu sołeckiego
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 09:48:48
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 09:48:48
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 10:02:47
(Wersja opublikowana)
Dot. uznania rozliczenia dotacji za prawidłowe
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-01 07:45:12
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-01 07:45:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-01 07:46:27
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości udzielenia przez Powiat ze środków przekazanych przez Gminy w formie pomocy finansowej dotacji dla szpitala.
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:13:02
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:13:02
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:14:14
(Wersja opublikowana)
Dot. możliwości zakupu mieszkania socjalnego na terenie innej gminy
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:10:40
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:10:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:11:34
(Wersja opublikowana)
Dot. wykonania remontu pomnika na podstawie umowy użyczenia nieruchomości, czy nie jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:08:50
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:08:50
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:09:49
(Wersja opublikowana)
Dot. finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:06:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:06:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:08:08
(Wersja opublikowana)
Dot. udzielenia pożyczki i dotacji dla stowarzyszenia (OSP) na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków UE
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:04:56
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:04:56
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:06:11
(Wersja opublikowana)
Dot. rozstrzygnięcia sprzecznych interpretacji związanych ze stanem prawnym PPU „PROPOL”
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:01:59
Zmienił: Informatyk Kamil 2018-02-22 14:01:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-02-22 14:03:36
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP