Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 41

Pismo z dnia 27 marca 2018 r.

Dot. klasyfikacji wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:46:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:47:22

Zmienił: Informatyk Kamil 2018-04-18 09:46:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-04-18 09:47:22

Pismo z dnia 12 marca 2018 r.

Dot. wykazywania w kolumnie „Zobowiązania ogółem” sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, odsetek od wyemitowanych obligacji wycenionych na dzień 31 grudnia

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:19:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:20:04

Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 11:19:01
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:20:04

Pismo z dnia 7 marca 2018 r.

Dot. ewidencji księgowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresem administracji rządowe.

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:10:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:13:02

Zmienił: Informatyk Kamil 2018-03-13 11:10:31
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-03-13 11:13:02

Pismo z dnia 22 stycznia 2018 r. informujące o nowym obowiązku sprawozdawczym nałożonym na organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Wytworzył/Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:52:17
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:54:12

Zmienił: Informatyk Kamil 2018-01-23 07:52:17
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2018-01-23 07:54:12

Pismo z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży praw majątkowych z tytułu świadectw efektywności energetycznej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2016-08-31 15:06:29
Opublikował: Kamil Górski 2016-08-31 15:07:46

Zmienił: Kamil 2016-08-31 15:06:29
Opublikował: Kamil Górski 2016-08-31 15:07:46

Pismo z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie sposobu ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – „80149” i „80150”

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2015-04-10 08:38:28
Opublikował: Kamil Górski 2015-04-10 09:07:50

Zmienił: Kamil 2015-04-10 08:38:28
Opublikował: Kamil Górski 2015-04-10 09:07:50

Pismo w sprawie podstawy do naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. znak: DWST.WSST.337.126.2014.AP

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-07-25 10:35:31
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-25 10:35:57

Zmienił: Kamil 2014-07-25 10:35:31
Opublikował: Kamil Górski 2014-07-25 10:35:57

Pismo z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie rozliczania dotacji przedszkolnych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-01-21 08:50:37
Opublikował:  2014-01-21 08:50:37

Zmienił: Kamil Górski 2014-01-21 08:51:55
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-21 08:52:12

Pismo z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie rozliczania dotacji przedszkolnych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2014-01-15 14:48:57
Opublikował:  2014-01-15 14:48:57

Zmienił: Kamil Górski 2014-01-15 14:50:53
Opublikował: Kamil Górski 2014-01-15 14:51:16

Pismo w sprawie dotacji udzielonych z budżetu jst na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jst

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 2013 r. znak: DWST-WSST-337-AP-209/2013

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-11-19 14:05:59
Opublikował:  2013-11-19 14:05:59

Zmienił: Kamil Górski 2013-11-19 14:10:30
Opublikował: Kamil Górski 2013-11-19 14:10:38

Pismo w sprawie naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonej przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-10-22 12:05:45
Opublikował:  2013-10-22 12:03:45

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-22 12:07:14
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-22 12:07:29

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie wątpliwości dotyczących sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-10-22 11:57:40
Opublikował:  2013-10-22 11:45:27

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-22 11:59:20
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-22 11:59:38

Pismo w sprawie zasad i sposobu obliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. znak: DWST-WSST-JD-337-119/12

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-09-06 10:22:14
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-06 10:25:48

Zmienił: Kamil Górski 2012-09-06 10:25:21
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-06 10:25:23

Pismo w sprawie zasad zwrotu kosztów dotacji przez gminę na terenie której dziecko zamieszkuje, gminie która dotacji udzieliła

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. znak: DWST-WSST-JD-337-118/12

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-09-06 10:06:53
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-06 10:17:36

Zmienił: Kamil Górski 2012-09-06 10:18:47
Opublikował: Kamil Górski 2012-09-06 10:18:49

Pismo w sprawie przekazania gminie odcinka drogi S-7 i obowiązkami z tym związanymi w okresie trwałości projektu

Pismo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Depatrament Dróg i Autostrad z dnia 2012-08-17 znak: TA 4AN-0781/3435/12

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-08-28 13:32:55
Opublikował:  2012-08-28 13:29:45

Zmienił: Kamil Górski 2012-08-28 13:42:12
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 13:42:25

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-03-21 15:23:17
Opublikował:  2012-03-21 15:18:56

Zmienił: Kamil Górski 2012-03-21 15:27:30
Opublikował: Kamil Górski 2012-03-21 15:27:33

Pismo w sprawie przekazywania dodatkowych środków finansowych dla komend powiatowych / miejskich PSP

Pismo KRRIO z dnia 14 lipca 2011 r. znak KRRIO- WA-0100/37/Ł/11-2

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-11-07 12:22:56
Opublikował: Kamil Górski 2011-11-07 12:25:21

Zmienił: Kamil Górski 2011-11-07 12:22:56
Opublikował: Kamil Górski 2011-11-07 12:25:21

Pismo w sprawie zaliczania zobowiązań z tytułu poręczeń do długu publicznego.

Pismo Dyrktora Departamentu Długu Publicznego z dnia 2010-10-29 znak: DP14/SZK/657/162/2010/4174

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-03-24 13:27:11
Opublikował:  2011-03-24 13:26:11

Zmienił: Kamil Górski 2011-03-25 07:50:18
Opublikował: Kamil Górski 2011-03-25 07:50:38

Pismo UOKIK w sprawie zmian rozporządzenia

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2011-01-31 11:58:03
Opublikował:  2011-01-31 11:56:30

Zmienił: Kamil Górski 2011-01-31 12:01:07
Opublikował: Kamil Górski 2011-01-31 12:03:14

Dokonywanie zmian w wydatkach budżetowych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2010-09-02 13:09:25
Opublikował:  2010-09-02 13:05:45

Zmienił: Kamil Górski 2010-09-02 13:11:37
Opublikował: Kamil Górski 2010-09-02 13:11:51

Przekazanie dotacji

Przekazanie dotacji do innych podmiotów, będących beneficjentami środków Unii Europejskiej.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2010-09-02 12:54:59
Opublikował:  2010-09-02 12:49:18

Zmienił: Kamil Górski 2010-09-02 13:03:41
Opublikował: Kamil Górski 2010-09-02 13:03:45

Dotacje dla niepublicznych szkół

Pismo Naczelnika Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z dnia 2010-06-09 znak: DKOW-WJST-BN-337-100/10

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:52:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:52:49

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:52:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:52:49

Fundusz Pracy w sprawozdaniach, skonsolidowane sprawozdania jednostek budżetowych

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Rachunkowości z dnia 2010-04-22 znak: DR3/502/97/IDM/2010/ST-449

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-25 10:58:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-25 10:59:58

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:48:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-07-05 09:48:35

Udzielanie dotacji z budżetu jst dla szkół i placówek niepublicznych na pokrycie wydatków bieżących

Pismo Z-cy Dyrktora Departamentu Kształcenie Ogólnego i Wychowania z dnia 2010-04-01 znak: DKOW-WIST-BN-337-27/10

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-04-12 10:30:40
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-04-12 10:31:55

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-04-12 10:32:44
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-04-12 10:32:47

Ilość artykułów: 41

Zamknij