Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2012 roku

W okresie I półrocza 2012 r. przygotowano 57 odpowiedzi na zapytania skierowane
z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


 


-        przekazywania środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do klubów sportowych,


-        możliwości finansowania z dotacji przekazywanej z budżetu gminy wynagrodzenia dla osoby będącej w samozatrudnieniu,


-        przekazywania środków finansowych z budżetów j.s.t. dla Państwowej Straży Pożarnej,


-        sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pracy informatyków rejonowych zatrudnionych w GOPS,


-        możliwości lokowania w bankach środków finansowych na wydatki niewygasające,


-        sposobu rozliczania dotacji podmiotowej przekazywanej z budżetu gminy,


-        możliwości ponoszenia przez gminę niektórych kosztów utrzymania szkoły poza środkami przekazywanymi w ramach dotacji,


-        zasad obliczania i przekazywania dotacji dla szkoły podstawowej o stopniu organizacji 0-III oraz dla punktu szkolnego,


-        oceny prawnej sposobu zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy,


-        możliwości regulowania zobowiązań z dotacji udzielonej klubowi sportowemu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powstałych przed zawarciem umowy,


-        zasad przekazania spółce gminnej zadania zarządzania nieruchomościami gminnymi,


-        przekazania gminie odcinka drogi S-7 i obowiązkami z tym związanymi w okresie trwałości projektu,


-        postępowania gminy w przypadku nie dokonania w terminie wpłaty pierwszej raty przez osobę prowadzącą sprzedaż alkoholu z tytułu korzystania z zezwolenia na tę sprzedaż,


-        możliwości podjęcia przez Radę Gminy uchwał w sprawie obniżenia ceny skupu żyta w ciągu roku,


-        prawidłowości ustalania i przekazywania dotacji z budżetu gminy,


-        obliczenia kwoty wolnych środków,


-        możliwości wprowadzenia uchwałą Rady zwolnień podatkowych w ciągu roku,


-        możliwości ubiegania się przez gminę o wsparcie finansowe z Programu NFOŚ i GW na budowę podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,


-        udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w przypadku zgonu użytkownika wieczystego i nie zakończonego postępowania spadkowego,


-        ewidencji majątku przekazanego w bezpłatne użytkowanie samorządowej instytucji kultury,


-        korekty naliczania odpisu na ZFŚS za lata ubiegłe i wykazania w sprawozdawczości i księgach rachunkowych,


-        możliwości zmian w ciągu roku budżetu w zakresie funduszu sołeckiego,


-        terminów wpłat nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy do budżetu,


-        klasyfikacji wydatków dokonywanych z dotacji ze środków europejskich w kolejnym roku budżetowym,


-        możliwości ponoszenia przez gminę wydatków na podświetlenie bryły kościoła i naprawy oświetlenia na cmentarzu parafialnym i jego eksploatacji,


-        klasyfikacji wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,


-        zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dzieci 3-6 i 2, 5 letnie uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz na dzieci niepełnosprawne w oddziale przedszkolnym,


-        zasad zwrotu kosztów dotacji przez gminę na terenie której dziecko zamieszkuje do budżetu gminy dotującej oraz stosowanie klasyfikacji budżetowej,


-        klasyfikacji wydatków związanych z zakupem wody, energii elektrycznej
i odprowadzaniem ścieków,


-        wskazania podmiotu zobowiązanego do ponoszenia kosztów utrzymania instytucji kultury mieszczącej się w budynku szkoły,


-        klasyfikacji zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na realizację projektu p.n. „Instalacja systemów energii odnawialnej…….” przez gminy partnerskie,


-        ujmowania w księgach rachunkowych mienia przekazanego w bezpłatne użytkowanie instytucji kultury,


-        podstawy dokonania zmiany decyzji w sprawie określenia wydatków zobowiązania podatkowego,


-        zaliczenia przychodów z działalności gospodarczej (firma jednosobowa) do wynagrodzenia stanowiącego element rozliczenia z dotacji podmiotowej dla punktu przedszkolnego,


-        uprawnień komisji rewizyjnej do wglądu w dokumenty będące podstawą do wydania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej,


-        możliwości przekazania dotacji dla szkoły niepublicznej od momentu rozpoczęcia jej działalności (bez podania planowanej liczby uczniów do 30 września poprzedniego roku),


-        konieczności zawierania porozumień w przypadku pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez gminę dotującą za ucznia nie będącego mieszkańcem tej gminy,


-        możliwości przejęcia przez gminy części długu związku, zaciągniętego na realizację inwestycji wspólnych,


-        prawidłowości finansowania przez gminy lokalnych mediów ( wykupywanie miejsc
w prasie lokalnej na ogłoszenia),


-        możliwości finansowania przez gminę wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie szkół przekazanych stowarzyszeniom, poza dotacją,


-        możliwości zlecenia bez przetargu zakładowi budżetowemu budowy wodociągu wraz
z przyłączami do budynków mieszkalnych,


-        przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych na absolwentów przez okres wakacji,


-        prawidłowości realizacji zadania usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania przez Miasto,


-        przekazywania przez gminy i powiaty dotacji na zakup samochodu dla środowiskowego domu samopomocy,


-        możliwości finansowania przez j.s.t. zakupu testera dla Komendy Powiatowej PSP
i sposobu tego finansowania,


-        możliwości udzielania dotacji szkole niepublicznej rozpoczynającej działalność od 
1 września,


-        ewidencja zwrotu niewykorzystanej części dotacji w tym samym roku budżetowym,


-        zwrotu niewykorzystanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku
z likwidacją sklepu,


-        możliwości wypłaty ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy USC.


 


W okresie I półrocza wpłynęło do Izby 13 wniosków o udzielenie informacji publicznej


Wnioski dotyczyły następujących zagadnień: • podjęcia w 2012 roku uchwał w sprawie wydzielenia funduszu sołeckiego
  w budżetach gmin na 2013 rok z terenu województwa świętokrzyskiego,

 • wydania wniosku o umorzeniu postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • udostępnienie informacji w zakresie wydawanych przez Izbę wyjaśnień w okresie 1.01.2011-28.05.2012 rok na wystąpienia podmiotów w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych,
 • przekazania informacji dotyczącej aktualnego stanu finansowego Gminy za 2011 rok na podstawie danych sprawozdawczych,
 • udostępnienia dokumentacji z kontroli gospodarki finansowej Gminy,
 • przekazania kopii prawomocnego orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej
  w sprawach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

 • wysokości kary pieniężnej i terminu jej opłaty na podstawie wniosku Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
 • udostępnienia danych dotyczących działalności nadzorczej RIO za lata 2000-2010.

 


Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 4 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 930 osób.


 


1.      W dniach 23-24 stycznia, 26-27 stycznia oraz 2-3 lutego 2012 roku odbyły się trzy tury szkolenia na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011 rok” dla Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W szkoleniu wzięło udział 753 osoby. Wykłady prowadził Główny Inspektor Kontroli RIO Kielce.


 


2.      W dniu 22 marca 2012 roku odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na temat „Procedura absolutoryjna za 2011 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej”, w którym udział wzięło 177 osób. Wykłady prowadzili Zastępca prezesa oraz członek Kolegium RIO Kielce.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-09-02 10:31:42
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:34:57

Zmienił: Kamil Górski 2013-09-02 10:34:51
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:34:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij