Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza w 2009 roku

1)   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w  2009 roku zbadali ogółem 7.623 uchwały i zarządzenia, w tym:


a)      5.364 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:


- 5.348 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 5 uchwał i 2 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,


- w stosunku do 9 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając organom stanowiącym j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostały doprowadzone do zgodności z prawem.


b)      128 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r., z tego:


- 124 uchwały uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzone do zgodności z prawem,


c)      130 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem.


d)      130 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem


e)      1.871 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:


- 1.847 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,


- w stosunku do 11 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,


- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, wyznaczając j.s.t. odpowiedni termin do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętego postępowania uchwała w wyznaczonym przez Kolegium terminie została doprowadzona do zgodności z prawem,


- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa.


2) Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


3)   W 2009 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2008 r.,


- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2008 r.,


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO w Kielcach za I półrocze 2009 roku,


- projektu budżetu Izby na 2010 rok,


- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Izby,


- uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2010 rok


4)   Kolegium rozpatrzyło zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym złożonym przez Dyrektora PZOZ w Starachowicach oraz Wójta Gminy Nowa Słupia.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:18:31
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:02:37

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:18:31
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:02:37

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij