Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Informacja o bieżących szkoleniach

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała następujące szkolenia w 2004 roku:

1.
- dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych

Termin: 5-6.02.2004

Tematyka:

 1. Organizacja gminy, powiatu.
 2. Procedury kontroli.
 3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybrane zagadnienia samorządowych finansów publicznych.
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych
 6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.
 7. Opiniowanie wykonania budżetu.
 8. Niezbędna treść i forma wniosku Komisji Rewizyjnej.
 9. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Konsekwencje nie udzielenia absolutorium.
 11. Badania uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.
 12. Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie wątpliwości.
Wykłady prowadzili:
 • pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • Członek Kolegium RIO
 • Zastępca Prezesa RIO
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu: 150

2.
- dla Skarbników jednostek samorzadu terytorialnego

Termin: 25-26.03.2004

Tematyka:

 1. Przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości obowiązujące w 2003 r.
 2. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych j.s.t.
 4. Bilans z wykonania budżetu.
 5. Bilanse jednostek organizacyjnych j.s.t.
  - bilans jednostki budżetowej,
  - bilans zakładu budżetowego,
  - bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej.
 6. Bilans skonsolidowany.
Wykłady poprowadziła:
 • Naczelnik WIAS RIO w Krakowie Pani Halina Gajoch.
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu: 130

3.
- dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Termin: 13-14.05.2004

Tematyka:

          Omówienie ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Wykłady prowadzili:

 • przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych

4.
- dla Skarbników jednostek samorzadu terytorialnego

Termin: 27-28.05.2004

Tematyka:

 1. Jednostki, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, jako podatnicy VAT, zakres zwolnień podmiotowych, możliwość wybory statusu "małego podatnika".
 2. Zmiany zasad opodatkowania VAT –em organów administracji samorządowej (urzędów) po dniu 1 maja 2004 r.
 3. Obowiązki podatnika VAT w zakresie rejestracji podatkowej. Zgłoszenia do rejestru. Zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych.
 4. Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, składania deklaracji VAT-7, informacji podsumowujących nabycia wewnątrzwspólnotowe, informacji INTRASTAT.
 5. Zakres przedmiotowy czynności opodatkowanych w jednostkach, zakładach budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
 6. Poszczególne dochody budżetów samorządu terytorialnego podlegające i niepodlegające opodatkowaniu, stawki VAT, zwolnienia przedmiotowe.
 7. Sposoby ujmowania rozliczeń VAT w rachunkowości budżetowej (konto 225), kasy fiskalne, zasady sporządzania deklaracji, możliwości pomniejszania podatku należnego w jednostkach budżetowych. Sposób ustalania wysokości podatku naliczonego na dany rok, korekty naliczenia po zakończeniu roku podatkowego (wzory rozliczeń).
 8. Zamówienia publiczne, a nowa ustawa o VAT po 1 maja 2004 r Zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia ceny przy rozstrzygnięciu przetargów z udziałem dostawców wewnątrzwspólnotowych.
 9. Metody finansowania inwestycji samorządowych pozwalające na zmniejszenie ich obciążenia VAT em, odzyskiwanie podatku z tytułu nakładów na inwestycje gminne. Rozliczanie limitu odliczeń VAT z tytułu zakupu środków trwałych (obliczanie rat korekty podatku naliczonego).

Wykłady prowadził:

 • St. Inspektor WK RIO w Olsztynie - Pan Zbigniew Cieśla

5.
- dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Termin: 18-19.11.2004

Tematyka:

 1. Regulacje prawne dotyczace podatków i opłat JST na 2005 rok.
 2. Wyjasnienie nieprawidłowości stwierdzonych przez RIO przy badaniu uchwał podatkowych
 3. Przygotowanie uchwał określajacych stawki podatków i opłat stanowiacych dochody JST
Wykłady poprowadzi:
 • prof. Leonard Etel

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-18 13:40:05
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-02-26 13:43:42

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-08 09:41:48
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-08 09:42:17

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij