Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej

§22
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach1. Pracą Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika.

2. Naczelnik Wydziału jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Izby.

3. Zastępca naczelnika Wydziału wykonuje czynności określone zakresem czynności oraz zastępuje naczelnika w czasie jego nieobecności.

4. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Gospodarki finansowej należy:

1) prowadzenie kontroli:

             - kompleksowych, obejmujących gospodarkę finansową oraz zamówień publicznych, podmiotów określonych w art.l ust.2 ustawy
             - problemowych, obejmujących wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych
             - doraźnych, podejmowanych w razie potrzeby, w tym sprawdzających,

2) dokonywanie w oparciu o zawiadomienie o wykonaniu wniosków pokontrolnych, analizy ich wykonania pod względem kompletności i terminowości,
3) opracowywanie materiałów do półrocznych sprawozdań z działalności inspektorów,
4) opracowywanie projektu planu kontroli,
5) opracowywanie projektu sprawozdania z wykonania planu kontroli.


5. Tryb przeprowadzania kontroli, czynności pokontrolnych oraz dokumentacji sporządzonej na okoliczność jej przebiegu określony jest odrębnym zarządzeniem Prezesa Izby.

6. Wydział prowadzi rejestry wszystkich kontroli.

7. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych.

8. Wydział prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do niego i czuwa nad terminowością ich załatwiania.

§23
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach1. Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej przeprowadza kontrole, o których mowa w § 22 w:

1) jednostkach samorządu terytorialnego,
2) związkach międzygminnych,
3) stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów,
4) związkach powiatów,
5) stowarzyszeniach powiatów,
6) samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną,
7) innych podmiotach, w zakresie wykorzystania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


2. Kontrole kompleksowe i problemowe prowadzone są zgodnie z rocznym planem kontroli obejmującym wytypowane jednostki do kontroli, określającym ogólne kierunki i obszary działań kontrolnych oraz planowane terminy jego realizacji.

3. Uszczegółowienie zakresu przedmiotowego kontroli następuje w fazie realizacyjnej planu kontroli.

Szczegółowy zakres oraz tezy do kontroli opracowywane są przez naczelnika Wydziału Kontroli w ścisłym współdziałaniu z naczelnikiem Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-25 15:09:18
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-25 15:10:08

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-25 15:09:18
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-25 15:10:08

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij