Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

ZARZĄDZENIE NR 8/2019

PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 2 grudnia 2019

w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz.2137) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1429) zarządzam, co następuje:

§ 1

Udostępnieniu podlega każda informacja publiczna z obszaru działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, nie podlegająca ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

§ 2

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek (wzór wniosku zał. 1) lub na wniosek złożony ustnie do protokołu. Za wniosek pisemny uznaje się w szczególności wniosek w formie papierowej, zapytanie pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

2. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rejestruje w dzienniku korespondencyjnym Sekretariat Izby, a po dekretacji Prezesa są przekazywane do Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń celem dalszego załatwienia sprawy.

3. Jeżeli wnioskowana informacja została udostępniona w BIP, Wydział Informacji Analiz i Szkoleń przygotowuje pismo w którym informuje wnioskodawcę o tym fakcie, wskazując jednocześnie adres strony internetowej BIP zawierającej wnioskowaną informację.

§ 3

Wyznaczony pracownik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń:

1) kwalifikuje i rejestruje wniosek w spisie spraw - wniosków o informacje publiczną;

2) sporządza informację dla wnioskodawcy w oparciu o materiały źródłowe zebrane od członków Kolegium lub właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych oraz przygotowaną i podpisaną przez te podmioty propozycję odpowiedzi;

§ 4

1. Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Informacje udostępnia się w sposób i w formie określonej we wniosku.

4. W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny oraz możliwe sposoby i formy jej udostępnienia.

5. Jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, nie złoży wniosku w sprawie udostępnienia informacji w sposób lub w formie wskazanych w po-wiadomieniu, Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

6. W przypadku gdy wnioskodawca zwróci się o udostępnienie informacji w sposób wymagający poniesienia dodatkowych kosztów, winien być poinformowany w ciągu 14 dni o wysokości opłaty związanej z kosztami wynikającymi ze sposobu udzielenia informacji. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek

§ 5

Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przygotowuje Radca prawny lub inny pracownik wskazany przez Prezesa Izby.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 15/2002 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

§ 8

Zarząde wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

215
Zamknij