Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446).

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres ESP na ePUAP);
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie).

Wniosek można przesłać:

 • na adres: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 25-520 Kielce, ul. Targowa 18
 • za pośrednictwem fax: 41 3601602
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kielce@rio.gov.pl lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP
 • osobiście w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (V piętro, pokój 506).

Wniosek jest rozpatrywany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446):

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 • tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw, oraz które zostały wytworzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie:

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Izby, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat. Od decyzji Prezesa Izby o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Prezesa Izby - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

ZAŁĄCZNIKI

216
Zamknij