Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Kolegium Izby

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby.

Rozdział 3
Kolegium izby


§ 11 1. W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.
 2. Tryb powoływania i odwoływania członków kolegium określają odrębne przepisy.
 3. Członkowie kolegium izby zajmują w strukturze organizacyjnej izby stanowiska samodzielne, podległe bezpośrednio prezesowi izby.
 4. Zakres spraw należących do właściwości kolegium określają przepisy ustawy o rio.

§ 12

Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:

 1. ustalanie budżetów j.s.t. w przypadkach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz orzekanie o nieważności uchwał o których mowa w art.11 ust.1 ustawy,
 2. rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2 ustawy,
 3. przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby,
 4. uchwalanie wniosków do projektu budżetu oraz uchwalenie ramowego planu pracy,
 5. przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy izby, w tym planu kontroli,
 6. rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
 7. opiniowanie kandydatów na członków kolegium,
 8. wybór kandydata na prezesa izby,
 9. uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 13 1. Kolegium izby uchwałą decyduje o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki w razie potrzeby wskazania organom j.s.t powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań w oparciu o wyniki działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej.
 2. Kolegium określa zakres raportu, termin jego sporządzenia oraz wyznacza członka kolegium odpowiedzialnego za przygotowanie projektu raportu a następnie przyjmuje raport.

§ 14

Realizacja zadań przez członków kolegium izby.

 1. Członkowie kolegium realizują zadania wynikające z ustawy o rio oraz zadania powierzone im przez prezesa izby.
 2. Członkowie kolegium na posiedzeniach kolegium izby przedstawiają wyniki badania uchwał organów j.s.t., co do których wnoszą uwagi odnośnie naruszenia prawa, i referują projekty uchwał w tym zakresie.
 3. Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.

§ 15 1. Kolegium izby obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
 3. Prezes izby ustala porządek obrad, termin i miejsce posiedzenia kolegium.
 4. O terminie posiedzenia prezes izby zawiadamia członków kolegium oraz podmiot, którego sprawa jest rozpatrywana w terminie 3 dni przed posiedzeniem. Wraz z zawiadomieniem członkom kolegium doręcza się niezbędne materiały związane z tematem posiedzenia.
 5. Obecność członków kolegium na posiedzeniu jest obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu członek kolegium obowiązany jest zawiadomić o tym przewodniczącego kolegium.
 6. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby a w przypadku jego nieobecności - zastępca prezesa a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez prezesa lub zastępcę prezesa członek kolegium.
 7. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał. W innych sprawach stanowisko kolegium zamieszczane jest w protokole z posiedzenia.
 8. Uchwały podpisuje osoba przewodnicząca w jego posiedzeniu.
 9. Uchwały kolegium podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że inaczej stanowi ustawa o rio lub rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie.
 10. Uchwały kolegium zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1 liczby członków kolegium z wyjątkiem spraw odwoławczych o których mowa w punkcie 11.
 11. Uchwały w sprawach odwoławczych dotyczących zgłoszenia zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu niejawnym. Przed rozstrzygnięciem sprawy kolegium może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. Rozpatrzenie zastrzeżenia winno nastąpić w ciągu 30 dni.
 12. Uchwały kolegium zawierają:

  • tytuł składający się ze słów: Uchwała nr ..... Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
  • datę podjęcia uchwały,
  • określenie przedmiotu uchwały,
  • powołanie podstawy prawnej,
  • osnowę rozstrzygnięcia,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie o przewidzianych prawem środkach odwoławczych,
  • podpis osoby przewodniczącej posiedzeniu.

 13. Z posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.
 14. Protokół z posiedzenia kolegium, powinien zawierać: oznaczenie organu izby, numer kolejny posiedzenia, datę, porządek obrad, przebieg posiedzenia, wyniki głosowania, podpis protokolanta i osoby przewodniczącej kolegium.
 15. Obsługę kolegium prowadzi wyznaczony pracownik wydziału informacji, analiz i szkoleń.
 16. Protokoły z posiedzeń kolegium przechowywane są w wydziale informacji, analiz i szkoleń.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-12-19 09:59:22
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-19 09:59:27

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kolegium Izby

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:45:57
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:46:00

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Kolegium Izby

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:39

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:05
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 14:40:39

11
Zamknij