Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 88

Pismo z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dot. przekazania dyrektorowi szkoły obowiązków dokumentowania, przyznawania i wypłaty uczniom stypendium socjalnego oraz zapisów w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:21:29
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-11 08:22:33

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-11 08:21:29
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-11 08:22:33

Pismo z dnia 7 grudnia 2012 r.

Dot. zaliczenia zadania organizacji pożytku publicznego i zapisów w programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:19:28
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-11 08:20:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-11 08:19:28
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-11 08:20:03

Pismo z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dot. zaliczania odsetek od środków NFOŚiGW na dochody województwa, przekazywania tychże odsetek do NFOŚiGW i ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-11 08:17:07
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-11 08:18:21

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-11 08:17:07
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-11 08:18:21

Pismo z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dot. zapisów w uchwale dot. gospodarowania odpadami komunalnymi i zasad podejmowania tychże uchwał

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-02 15:14:01
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:15:13

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 15:14:23
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:15:13

Pismo z dnia 30 listopada 2012 r.

Dot. możliwości poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-02 15:11:55
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:12:49

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 15:12:17
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:12:49

Pismo z dnia 8 grudnia 2012 r.

Dot. ujmowania w ewidencji zaliczek na remonty części wspólnych nieruchomości w których znajdują się lokale gminne przekazywanych wspólnotom mieszkaniowym i zaliczania nierozliczonych środków z tego tytułu na należności gminy

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-02 15:10:05
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:10:58

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 15:10:25
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:10:58

Pismo z dnia 27 listopada 2012 r.

Dot. możliwości zawarcia umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-02 15:07:37
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:08:12

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 15:07:37
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:08:12

Pismo z dnia 22 listopada 2012 r.

Dot. możliwości zastosowania w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zakupu paliwa do autobusów szkolnych trybu z wolnej ręki

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-02 15:05:03
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:06:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 15:05:57
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:06:03

Pismo z dnia 21 listopada 2012 r.

Dot. możliwości zawarcia umowy na likwidację hałd odpadów poprzemysłowych, na mocy której wykonawca koszty usługi rekompensowałby kwotą uzyskaną ze sprzedaży odpadów

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-01-02 15:01:55
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:03:15

Zmienił: Kamil Górski 2013-01-02 15:01:55
Opublikował: Kamil Górski 2013-01-02 15:03:15

Pismo z dnia 21 listopada 2012 r.

Dot. możliwości udzielania dotacji osobom fizycznym ze środków NFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-27 09:49:12
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-27 09:49:45

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-27 09:49:12
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-27 09:49:45

Pismo z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Dot. możliwości zakupu pomocy dydaktycznych o wartości powyżej 3500 zł ze środków z dotacji udzielonej dla szkoły niepublicznej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-19 09:59:37
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 10:00:05

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-19 09:59:37
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 10:00:05

Pismo z dnia 26 października 2012 r.

Dot. charakteru umowy zawieranej między powiatami na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej i klasyfikacji budżetowej wydatków z tego tytułu

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-19 09:55:08
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:55:52

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-19 09:55:08
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:55:52

Pismo z dnia 23 października 2012 r.

Dot. klasyfikacji odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne do wydatków majątkowych

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-19 09:53:18
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:54:02

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-19 09:53:18
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:54:02

Pismo z dnia 12 października 2012 r.

Dot. pobierania opłat za przejazd drogą S7 oraz za dzierżawę terenu przez GDDKiA, obowiązków gminy w zakresie oświetlenia drogi S7 w warunkach utrzymania trwałości projektu, momentu powstania obowiązku w/wym

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-19 09:51:03
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:51:50

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-19 09:51:03
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:51:50

Pismo z dnia 12 października 2012 r.

Dot. zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tyt. zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków do której podłączony jest tylko budynek mieszkalny oraz w przypadku nie posiadania gospodarstwa rolnego

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-19 09:48:30
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:49:06

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-19 09:48:30
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:49:06

Pismo z dnia 10 października 2012 r.

Dot. możliwości przekazania dotacji dla gminy (pomoc finans.) na zadanie, które gmina dotowana wykonała ze środków własnych przed datą zawarcia umowy o dotację

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-11-19 09:40:35
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:47:30

Zmienił: Kamil Górski 2012-11-19 09:47:28
Opublikował: Kamil Górski 2012-11-19 09:47:30

Pismo z dnia 2 października 2012 r.

Dot. weryfikacji wysokości dotacji przekazanej gminie dotującej przedszkole za ucznia będącego mieszkańcem gminy zobowiązanej do zwrotu dotacji oraz wskazania klasyfikacji budżetowej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-10-12 09:03:57
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 09:04:33

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-12 09:03:57
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 09:04:33

Pismo z dnia 2 października 2012 r.

Dot. ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w ewidencji bilansowej Urzędu Miasta

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-10-12 08:59:01
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 09:00:08

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-12 08:59:01
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 09:00:08

Pismo z dnia 19 września 2012 r.

Dot. możliwości udzielenia z budżetu powiatu dotacji dla stowarzyszenia na przystosowanie budynku będącego własnością Miasta na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-10-12 08:56:29
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:57:22

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-12 08:56:29
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:57:22

Pismo z dnia 17 września 2012 r.

Dot. przekazywania dotacji dla przedszkoli za okres przerwy wakacyjnej, kiedy przedszkole było nieczynne

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-10-12 08:53:29
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:54:02

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-12 08:53:29
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:54:02

Pismo z dnia 14 września 2012 r.

Dot. możliwości nabycia sprzętu w formie leasingu samodzielnie przez zakład budżetowy

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-10-12 08:49:57
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:50:43

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-12 08:49:57
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:50:43

Pismo z dnia 7 września 2012 r.

Dot. stosowania art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela łącznie do dz. 801 i 854 i możliwości przeniesienia planowanych wydatków z rozdz. 80146 do rozdz. 85446

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-10-12 08:46:42
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:47:52

Zmienił: Kamil Górski 2012-10-12 08:46:42
Opublikował: Kamil Górski 2012-10-12 08:47:52

Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dot. możliwości udzielenia dotacji dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie na podst. wydatków w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez gminę i przekazywanie dotacji na rachunek stowarzyszenia

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-08-28 13:06:49
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 13:07:22

Zmienił: Kamil Górski 2012-08-28 13:06:49
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 13:07:22

Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dot. zwrotu dotacji udzielonej prze gminę na ucznia nie będącego jej mieszkańcem uczęszczającego do oddziału przedszkolnego oraz podstawy dokonania tego zwrotu przez gminę miejsca zamieszkania ucznia

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-08-28 12:59:05
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 13:04:03

Zmienił: Kamil Górski 2012-08-28 12:59:05
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 13:04:03

Pismo z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Dot. charakteru wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP oraz zapisów umowy o wydatkowaniu środków finansowych w następnym roku

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-08-28 12:41:37
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 12:42:35

Zmienił: Kamil Górski 2012-08-28 12:41:37
Opublikował: Kamil Górski 2012-08-28 12:42:35

Ilość artykułów: 88

Zamknij