Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2006 roku

W 2006 r. udzielono 58 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


- obliczania wynagrodzenia rocznego


- sporządzania sprawozdań


- ewidencji budżetowej


- wydatków inwestycyjnych i udzielania pożyczek


- udzielanych dotacji dla NZOZ


- zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych


- dopłat do cen wody


- dochodów z najmu i dzierżawy zakładów budżetowych


- finansowania linii kolejowych, boisk sportowych i wywozu śmieci


- zmian statutów w związku z zapisem art. 21 ust 1 ustawy o finansach publicznych


- poręczeń i gwarancji dla spółdzielni mieszkaniowych


- zatrudnieniu na stanowisku z-cy skarbnika osoby będącej głównym księgowym jednostki budżetowej


- wykupu wierzytelności przez bank


- ewidencji majątku przekazanego związkowi międzygminnemu


- możliwości zawarcia umowy na podstawie promesy


- finansowania dróg wojewódzkich


- zmiany wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych


- rozdysponowania rezerwy budżetowej na dotacje


-rozliczania wniosków o zwrot podatku akcyzowego


-zasad ewidencji księgowej na koncie 995


-kryterium dochodowego przy ubieganiu się o stypendia szkolne


- rozliczania związane z gminnym zasobem mieszkaniowym


- naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli


- rekultywacji składowiska odpadów


- rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa


Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydaje: Zeszyt Problemowy z działalności nadzorczej i Zeszyt Problemowy z działalności kontrolnej.


 


Realizując działalność szkoleniową w 2006 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała sześć szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 803 osoby (bez pracowników RIO) oraz jedno szkolenie dla pracowników RIO Kielce.


 


W szkoleniu dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych omówiono następujące tematy:


            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej


3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


            3. Procedura kontroli.


            4. Procedura absolutoryjna


            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną


            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium


9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


 


Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Prezesa i członek Kolegium RIO Kielce.


 


Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. zorganizowano szkolenie na temat zasad rachunkowości funduszy pomocowych.


W w/w szkoleniu wzięło również udział 22 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.


 


Szkolenie przeprowadziła Naczelnik WK RIO Lublin.


 


W szkoleniu dotyczącym nowelizacji prawa zamówień publicznych tematyka obejmowała:


I.          Wprowadzenie – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie prawa zamówień publicznych po nowelizacji.


II.        Nowelizacja systemu zamówień publicznych – nowe rozwiązania.


1.         Wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.


2.         Zmiany w zakresie kwot progowych.


3.         Zmiany w zakresie i sposobie prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych..
Jak przygotować postępowanie w nowym stanie prawnym.


4.         Zmiany związane z szacowaniem wartości zamówienia, rola słowników CPV, zamówienia tego samego rodzaju.


5.         Badania i ocena ofert.


6.         Uproszczone tryby udzielania zamówień publicznych.


7.         Jak dokumentować zamówienia publiczne o wartościach podprogowych.


8.         Zmiany w zakresie protestów, odwołań, skarg.


9.         Kontrola i odpowiedzialność w nowym stanie prawnym.


 


Szkolenie przeprowadziła Prezes RIO w Olsztynie, arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych.


 


Ponadto dla pracowników Izby zorganizowano jedno szkolenie, w którym wzięło udział
44 osoby.


Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:


1.         Obowiązek podatkowy w przypadku nieruchomości nie rozdysponowanych
z gminnych powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości w kontekście okoliczności faktycznych powodujących, że jednostka organizacyjna j.s.t. staje się podatnikiem.


2.         Uwarunkowania dot. umorzeń podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny.


3.         Dopuszczalność, tryb i zasady wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych lub stwierdzenie ich nieważności.


4.         Prawne możliwości i sposoby dochodzenia należności podatkowych wobec osób przebywających za granicą, których adres jest nieznany oraz zmarłych w przypadku braku spadkobierców czy osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe.


5.         Procedura i tryb czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego
w przypadku stwierdzenia niewłaściwej stawki podatkowej, wielkości przedmiotu opodatkowania, braku złożenia deklaracji podatkowej lub ustalenia stanu faktycznego niezgodnego z dokumentami przedstawionymi przez podatnika.


6.         Podatek od nieruchomości a podatek rolny.


7.         Omówienie istotnych problemów wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”


8.         Omówienie najczęściej stwierdzonych błędów w sprawozdawczości budżetowej


 


Szkolenie przeprowadzili: Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelnik WIAS RIO
w Kielcach, St. Inspektor WK RIO w Kielcach.


 


W szkoleniu dla Skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t omówiono następujące tematy:


 


1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.


2. Rekompensaty dla gmin z budżetu państwa z tytułu zwolnień gruntów pod jeziorami
i sztucznymi zbiornikami oraz zwolnień nieruchomości ośrodków badawczo rozwojowych oraz położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.


3. Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych,   a dotyczących m.in.:


      opodatkowania linii energetycznych i stacji transformatorowych,


      opodatkowania linii telekomunikacyjnych,


      zasad płacenia podatku od dróg,


      podatku od budynków mieszkalnych i letniskowych.


4. Omówienie najnowszych pism Ministerstwa Finansów dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym dotyczących:


      opodatkowania części budynków i budowli,


      powstania obowiązku w przypadku nowowybudowanych budynków i budowli,


      nieruchomości zajętych na świadczenie usług zdrowotnych.


5. Przedstawienie nowych rozporządzeń dotyczących wprowadzania zwolnień od podatków lokalnych w ramach pomocy regionalnej.


6. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem art. 14 ustawy o finansach publicznych wprowadzającym obowiązek informowania o dokonanych przez organ podatkowy ulgach w spłacie podatków i opłat lokalnych.


7. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa – zasady wprowadzania.


 


W w/w szkoleniu wzięło również udział 19 pracowników RIO


Szkolenie przeprowadził Profesor Uniwersytetu w Białymstoku.


 


Dla Skarbników i pracowników służb finansowych w zakresie projektów budżetów na 2007 rok omówiono następujące tematy:


 


1. Dochody i wydatki budżetowe.


2. Dotacje udzielone z budżetu.


3. Przychody i rozchody budżet.


4. Informacja o stanie mienia komunalnego.


5. Prognoza łącznej kwoty długu j.s.t.


6. Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.


W w/w szkoleniu wzięło również udział 21 pracowników RIO


Szkolenie prowadzili członkowie Kolegium z RIO Kielce i Sandomierza.


 


Szkolenie w zakresie odpowiedzialności kierownika j.s.t. za przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tematyka szkolenia objęła następujące zagadnienia


 


1. Zadania publiczne i zasady ich finansowania.


2. Planowanie zamówień publicznych.


3. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.


4. Udzielanie drobnych zamówień publicznych.


5. Reprezentacja zamawiającego, organizacja kontroli wewnętrznej.


6. Zamówienia wieloletnie.


7. Opis i oszacowanie wartości zamówienia.


8. Warunki wymagane od wykonawców i ich dokumentowanie.


9. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej udostępnianie.


10. Składanie ofert i ich otwarcie.


11. Protokół przebiegu postępowania.


12. Zasady oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej.


13.Przegląd procedur przetargowych.


14. Przegląd procedur negocjacyjnych.


15. Obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne.


16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


17. Zasady wykonywania zamówień publicznych.


18. Kontrola zamówień publicznych i odpowiedzialność za uchybienia.


19. Podstawy odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


20 Przegląd uchybień karalnych.


Szkolenie prowadził dr. Ryszard Szostak z Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:46

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:46

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij