Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2011 roku


Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą


Za 2011 r. przygotowano 63 odpowiedzi na zapytania skierowane z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


-        dofinansowania osobom fizycznym z budżetu gminy kosztów usuwania azbestu,


-        zmiany umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT,


-        możliwości prowadzenia działalności turystycznej w zakresie usług hotelarskich wraz
z działalnością w zakresie sportu przez MOSiR – zakład budżetowy,


-        ujmowania w wykazie przedsięwzięć umów na media oraz konieczności zmiany WPF,


-        ustalenia czy urząd gminy jest jednostką budżetową dla określenia go jako podatnika podatku VAT,


-        określenia rodzaju wydatków jakie mogą być realizowane z dotacji celowej udzielonej klubowi sportowemu,


-        ustalenia zakresu badania sprawozdania finansowego za 2010 rok przez biegłego rewidenta,


-        zaliczania do wydatków bieżących zakupu obiadów w formie cateringu oraz wynagrodzenia właściciela punktu przedszkolnego,


-        obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Związku
(art. 268 u. o. f. p.),


-        sposobu ewidencji podatku VAT,


-        możliwości udzielenia O.S.P. dotacji na opłatę wniosku o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,


-        możliwości ujmowania w wydatkach budżetowych partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS sp. z. o. o. i ustalenia w związku z tym odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,


-        zmiany umowy o zamówienie publiczne w związku ze zmianą stawki podatku VAT,


-        możliwości dokonywania zmian w funduszu sołeckim w trakcie roku budżetowego,


-        obliczania kwoty diety dla radnego obejmującego mandat w trakcie miesiąca oraz dla radnego, którego mandat wygasł w trakcie miesiąca,


-        możliwości pobierania przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym 2 diet i jaką kwotę bazową przyjmować do naliczania diet,


-        możliwości zakupu urządzeń do określenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz sfinansowania przeszkolenia psa służbowego do wykrywania narkotyków ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,


-        budowy ronda lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi kolejowej z drogą wojewódzką przez gminę,


-        zaliczenie wydatków z tytułu niewypłaconego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości do wydatków niewygasających,


-        możliwości wsparcia finansowego przez gminy odbudowy wieży na Świętym Krzyżu,


-        określenia wartości nieruchomości przekazanych decyzjami komunalizacyjnymi,


-        możliwości wykonywania odpłatnego przyłącza do sieci wodociągowej dla osób fizycznych przez zakład budżetowy,


-        zmiany budżetu w związku ze zmianą przepisów dotyczących przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,


-        sposobu przekazania z budżetu gminy dotacji dla biblioteki,


-        sprawozdawczości szkół ulegających likwidacji w tym wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i sposobu wykazywania w sprawozdaniu Rb – 27s dochodów otrzymanych,


-        prawidłowego opodatkowania nieruchomości w postaci lotniska,


-        możliwości przekazania środków ujętych w uchwale budżetowej i uchwale dot. Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na wakacyjne formy zagospodarowania czasu letniego dla dzieci i młodzieży organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu,


-        możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania dot. kanalizacji w związku
ze śmiertelnym wypadkiem podczas prac budowlanych,


-        regulacji zasad rozliczeń pomiędzy związkiem międzygminnych a jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przekazywania efektów rzeczowych inwestycji rozpoczętych,


-        sposobu ewidencji w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z wydzielonego rachunku dochodów utworzonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,


-        możliwości przyznania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na prowadzenie niepublicznego przedszkola bądź niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,


-        zasad sporządzania sprawozdań Rb-27s, Rb-N, Rb-27ZZ oraz Rb-ZN,


-        wymogu wejścia w skład komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów radnych,


-        wprowadzenia dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego,


-        nabywania nieruchomości pod inwestycje komunalne przez gminy będące członkami
i udziałowcami spółki z. o. o.,


-        możliwości użyczania przez gminę środków transportu własnym jednostkom budżetowym, stowarzyszeniom i lokalnym grupom działania,


-        klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów
i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,


-        przepływu środków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej,


-        możliwości wykorzystania dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej na wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE,


-        przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę i obowiązku przejęcia należności za wynajem lokali przez gminę


-        możliwości prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej gminy przez biuro rachunkowe,


-        zawierania umów z mieszkańcami gminy na wykonanie przyłączy wodociągowych,


-        zaliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budżecie do kosztów wytworzenia środka trwałego,


-        zaewidencjonowania kwot dokonanej wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu sądowym,


-        rodzaju dotacji przekazanej przez powiat do Państwowego Zakładu Aktywności Zawodowej funkcjonującego jako zakład budżetowy,


-        księgowania środków EFRR,


-        zapisów w uchwałach gmin dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości jednostek Policji,


-        wykazania w planie finansowym zakładu budżetowego na koniec i początek roku ujemnego stanu środków obrotowych,


-        możliwości budowy przez gminę oświetlenia dróg wewnętrznych usytuowanych na gruntach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu,


-        klasyfikacji wydatków związanych z poborem podatków po likwidacji rozdziału 75647,


-        ustalenia jednostki właściwej do umieszczenia w planie finansowym dotacji na zadania własne gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,


-        ewidencjonowania zwrotu nadpłat z tytułu świadczeń rodzinnych i wykazywania ich w sprawozdawczości budżetowej,


-        rozliczenia gminy z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku
z umorzeniem przez Wójta kwot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,


-        klasyfikacji wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej,


-        zasad dofinansowania przez j .s. t. Komedy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,


-        możliwości dofinansowania z budżetu gminy działalności środowiskowego domu samopomocy,


-        możliwości finansowania z budżetów j. s. t. szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych powyżej kwot określonych art. 90 ustawy o systemie oświaty,


-        obowiązku zwrotu dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy przez gminę, w której uczeń zamieszkuje.


 


Ponadto w 2011 roku przygotowano i przekazano informacje na złożone 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski dotyczyły następujących zagadnień:


- udostępnienia uchwał, zarządzeń, opinii, wyjaśnień i innych pism, które dotyczą funduszu sołeckiego,


- udostępnienie treści uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę,


- przekazaniu danych z W.P.F. wraz z wykazem przedsięwzięć oraz opinii składów orzekających RIO o W.P.F.,


- rejestrów rozstrzygnięć nadzorczych, ich zawartości, sposobu prowadzenia, możliwości wyszukiwania ich w biuletynie informacji publicznej.


Realizując działalność szkoleniową za 2011 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 6 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 1.016 osób w tym 17 pracowników RIO:


      1. szkolenie dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na n/w tematy:


1) Podstawowe zasady finansów publicznych – finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego.


2) Absolutorium i rola komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium.


3) Zasady działalności komisji rewizyjnej.


W szkoleniu wzięło udział 181 osób.


      2. szkolenie  dla skarbników i pracowników służb finansowych j. s. t. na temat „ Rachunkowość wykonania budżetu oraz urzędów jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.


W szkoleniu tym wzięło udział 217 osób.


      3. szkolenie dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek i zakładów budżetowych j. s. t. na temat: „Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych w 2011 r. W szkoleniu tym wzięło udział 279 osób.


 


4. szkolenie dla skarbników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat „Projekt budżetu na 2012 rok”


W szkoleniu wzięło udział 202 osoby.


·                    . Wykłady w w/w szkoleniach prowadzili członkowie Kolegium i Główny Inspektor Kontroli RIO Kielce.


 


5. szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb podatkowy na temat „ Uchwały podatkowe na 2012 r.. Podatki i opłaty lokalne
– najnowsze problemy”, w którym wzięło udział 120 osób oraz 17 pracowników Izby.


.           Wykłady poprowadził prof. Uniwersytetu w Białymstoku, członek Kolegium RIO w Białymstoku.


 


6. Regionalna Izba Obrachunkowa we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim
i Prokuratorem Okręgowym zorganizowała szkolenie, które dotyczyło analizy przestępstw popełnianych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach ubiegłych na podstawie przykładów z terenu województwa świętokrzyskiego. Do uczestnictwa
w powyższym szkoleniu zostali zaproszeni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, członkowie zarządu powiatu, województwa i związków komunalnych.


Szkolenie prowadzili Prokuratorzy i Naczelnik Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Komendy Wojewódzkiej Policji.


W listopadzie 2011 roku zostało przeprowadzone szkolenie wewnętrzne dla pracowników Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń. Tematem szkolenia były kwestie dotyczące projektu budżetu na 2012 rok, a w szczególności treść uchwały, limity, załączniki o przedsięwzięciach oraz przychodach i rozchodach budżetu.

W szkoleniu wzięło udział 9 pracowników wydziału i zostało ono przeprowadzone przez członka Kolegium RIO Kielce.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 11:23:58
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:27:38

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 11:25:44
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:27:38

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij