Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2012 roku

       DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH NADZOREM I KONTROLĄ


 


1.-2.     Z uwagi na poważne ograniczenia kadrowe w obsadzie WKGF, jakie miały miejsce
w okresie całego 2012 roku, mając na uwadze pełne zrealizowanie założonego planu kontroli, świadomie zrezygnowano z tradycyjnej formy szkolenia wewnętrznego z oderwaniem inspektorów od ich bieżącej pracy w kontrolowanej jednostce, w miejsce wprowadzenia praktyki systematycznej współpracy z zespołami kontrolującymi przy okazji omawiania poszczególnych kontroli. W trakcie tych spotkań omawiano uwagi, spostrzeżenia w zakresie dotyczącym tematyki kontroli, ujęcia oraz opisywania nieprawidłowości, czy opracowywania wniosków pokontrolnych, wynikających z procedury weryfikacji wystąpień pokontrolnych. Równocześnie przy okazji omawiano z inspektorami wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej, wynikające
z zakresu zrealizowanej przez nich kontroli. Ponadto wszystkie nowo zatrudnione w okresie 2012 roku, w wydziale osoby przed delegowamiem na kontrole przeszły około 1,5 miesięczne wewnętrzne szkolenia między innymi również i z tej problematyki. Inne bieżące potrzeby
w zakresie szkoleń wewnętrznych w okresie 2012 roku nie wystąpiły.


 


Realizując działalność szkoleniową, w roku 2012 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 6 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
w których ogółem wzięło udział 1.244 osoby, w tym 24 pracowników RIO.


Tematyka szkoleń obejmowała:


·         Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011 rok i sporządzenie sprawozdań. W tym zakresie zorganizowano 3 szkolenia, skierowane do skarbników jst, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych, w których udział wzięły 752 osoby. Szkolenia prowadził Główny Inspektor Kontroli RIO Kielce.


·         Procedura absolutoryjna za 2011 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej. Szkolenie skierowane zostało do przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących jst i wzięło w nim udział 177 osób. Szkolenie prowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce


·         Projekt budżetu na rok 2013- szkolenie skierowane do skarbników i pracowników służb finansowych jst. W szkoleniu udział wzięły 193 osoby, a prowadzili je członkowie Kolegium RIO Kielce.


·         Podatki i opłaty lokalne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz podejmowanie uchwał podatkowych na rok 2013. Szkolenie skierowane do skarbników i pracowników służb finansowych jst prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 98 przedstawicieli jst oraz 24 pracowników RIO Kielce.


 


3.         W roku 2012 Naczelnicy i Zastępcy Naczelników uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, na których dokonywana była wymiana doświadczeń


4.        W 2012 roku przygotowano 109 odpowiedzi na skierowane do Izby zapytania. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


-        możliwości przekazywania środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla klubów sportowych,


-        zasad przekazywania środków finansowych z budżetów jst dla Państwowej Straży Pożarnej


-        możliwości finansowania z dotacji dla przedszkola przekazywanej z budżetu gminy wynagrodzenia osoby w samozatrudnieniu,


-        sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pracy informatyków rejonowych GOPS


-        przeznaczenia środków finansowych na wydatki niewygasające na lokaty w bankach,


-        sposobu rozliczania dotacji podmiotowej przekazanej instytucji kultury,


-        ponoszenia przez gminę niektórych kosztów utrzymania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie,


-        zasad obliczania i przekazywania dotacji dla szkoły podstawowej o stopniu organizacji 0-III oraz punktu przedszkolnego


-        oceny sposobu zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy


-        możliwości regulowania zobowiązań z dotacji przyznanej organizacji pożytku publicznego powstałych przed zawarciem umowy,


-        przekazania spółce gminnej zadania zarządzania nieruchomościami gminnymi,


-        przekazania gminie odcinka drogi ekspresowej w okresie trwałości projektu i obowiązków z tym związanych


-        sposobu postępowania w przypadku nie dokonania w terminie wpłaty I raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,


-        możliwości podjęcia uchwały obniżającej cenę skupu żyta i wprowadzenia zwolnień podatkowych w ciągu roku,


-        prawidłowości ustalania i przekazywania dotacji dla szkół,


-        obliczania kwoty wolnych środków


-        możliwości ubiegania się przez gminę o środki z NFOŚiGW na budowę przyłączy budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,


-        udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego,


-        ewidencji majątku przekazanego instytucji kultury w bezpłatne użytkowanie,


-        korekty naliczenia odpisu na ZFŚS i ewidencji z tym związanej


-        możliwości zmian w ciągu roku funduszu sołeckiego


-        klasyfikacji budżetowej


-        ponoszenia wydatków na oświetlenie bryły Kościoła,


-        wskazania podmiotu zobowiązanego do ponoszenia kosztów utrzymania biblioteki mieszczącej się w budynku szkoły,


-        zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,


-        uprawnień komisji rewizyjnej


-        zasad przekazywania, rozliczania i zawierania porozumień w związku z udzielonymi dotacjami dla szkół i przedszkoli,


-        możliwości przejęcia przez gminy części długu związku międzygminnego zaciągniętego na realizację inwestycji wspólnych,


-        prawidłowości ponoszonych wydatków przez gminy,


-        możliwości bezprzetargowego zlecenia zakładowi budżetowemu budowy wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych,


-        prawidłowości realizacji zadania usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania,


-        przekazania przez gminy i powiaty dotacji na zakup samochodu dla środowiskowego domu samopomocy,


-        możliwości wypłaty ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru dla kierownika USC i jego zastępcy,


-        możliwości rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup łodzi, aparatów tlenowych, remont samochodu pożarniczego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,


-        podstawy do naliczenia funduszu sołeckiego na rok 2013 w związku z nie opublikowaniem przez GUS liczby ludności,


-        udzielenia dotacji dla stowarzyszenia na remont budynku świetlicy wiejskiej,


-        możliwości wprowadzenia do budżetu przez zarząd nowego zadania inwestycyjnego w związku z przekazaniem dotacji z gminy


-        stosowania art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela łącznie do wydatków dz. 801 i 854 i możliwości przeniesienia planów. wydatków z rozdz. 80146 do 85446,


-        możliwości nabycia sprzętu w drodze leasingu samodzielnie przez zakład budżetowy,


-        przekazania z budżetu powiatu dotacji dla stowarzyszenia na przystosowanie budynku będącego własnością gminy na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej,


-        zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,


-        umów zawieranych między powiatami z tyt. umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,


-        udzielania dotacji osobom fizycznym ze środków NFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków,


-        możliwości zawarcia umowy na likwidację odpadów poprzemysłowych, na mocy której wykonawca koszty usługi rekompensowałby kwotą uzyskaną ze sprzedaży odpadów,


-        możliwości zastosowania trybu z wolnej ręki przy zakupie paliwa do autobusów szkolnych,


-        zawarcia umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,


-        ewidencji zaliczek przekazywanych wspólnotom mieszkaniowym na remonty części wspólnych nieruchomości,


-        poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i zapisów w uchwałach,


-        przekazania dyrektorowi szkoły obowiązków związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendium socjalnego dla uczniów,


-        refundacji przez gminę części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,


-        możliwości sfinansowania ze środków na przeciwdziałanie narkomanii zakupu psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków,


-        obowiązków dyrektora szkoły w zakresie organizowania dowozu dzieci do szkół.


 


Ponadto za okres 2012 roku przygotowano i przekazano informacje na złożone 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznych. Wnioski dotyczyły:


- zakresu działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej Izby,


- sprawozdawczości budżetowej jst.


- danych dotyczących funduszu sołeckiego.


5.         Członkowie Zespołu Autorskiego uczestniczyli w opracowaniu sprawozdania z działalności RIO oraz wykonania budżetu przez j.s.t. za 2011 rok.


6.         W roku 2012 został wydany Zeszyt Problemowy z działalności kontrolnej RIO Kielce.


7.         W roku 2012 nie wpłynęły informacje wynikające z art. 245 ustawy o finansach publicznych.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 09:13:49
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:35:43

Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 09:13:49
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:35:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij