Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2008 roku

W I półroczu 2008 roku. udzielono 21 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego.


 


 Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


- prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przez Gminę,


- zaciągania kredytów długoterminowych na wieloletni program inwestycyjny,


- finansowania zadań ze środków GFOŚ,


- zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości dla spółki akcyjnej,


- sposobu rozliczania dożywiania dzieci ze środków pomocy społecznej oraz formy organizacyjnej stołówki,


- zlecania nauki języka angielskiego szkole niepublicznej,


- należnej diety w podróży służbowej,


- danych o dochodach z turystyki i kultury w latach 2000-2007 w podziale na projekty,


- bezpośredniego zawarcia umów z lekarzami,


- rozpoczęcia przetargu na podstawie projektu budżetu,


- sposobu finansowania odprowadzania ścieków na terenie innej gminy.


-sposobu rozliczania zakładu budżetowego z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy za wykonane usługi


-możliwości finansowania przez gminę dowozu osób na badania profilaktyczne


-gospodarowania ZFŚS


- możliwości sfinansowania straty zakładu budżetowego


- możliwości zaciągnięciu kredytu przez zakład budżetowy


-wzniesienia pomnika przez powiat


- zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w gminnej jednostce budżetowej


Poza tym, na bieżąco udzielane są odpowiedzi na pytania kierowane drogą telefoniczną
i pocztą elektroniczną


 


Realizując działalność szkoleniową w I półroczu 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 4 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 579 osób.


 


Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. zorganizowano trzy szkolenia:


 


I „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań j.s.t. za rok 2007 w świetle obowiązujących przepisów”.


Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Naczelnika i Specjalista ds. sprawozdawczości RIO
w Rzeszowie.


 


II „Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy w świetle obowiązujących przepisów”.


Szkolenie przeprowadzili: Naczelnik oraz Główny Specjalista Wydziału Pomocy Regionalnej UOKiK.


 


W wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 35 pracowników RIO.


 


III „Zasady rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczość finansowa j.s.t. w świetle obowiązujących przepisów”


Szkolenie przeprowadził członek Kolegium RIO Wrocław.


 


IV Szkolenie zorganizowano dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, na którym poruszono niżej wymienione tematy:


            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej


3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


            3. Procedura kontroli.


            4. Procedura absolutoryjna


            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną


            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium


9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


 


Szkolenie przeprowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce.


 


Ponadto Izba zorganizowała szkolenie dla inspektorów WK i specjalistów WIAS, na którym omówiono


-ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,


-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,


-wybór prób kontrolnych, określenie zakresu kontroli oraz opis nieprawidłowości,


-praktyczne zalecenia wynikające z weryfikacji wystąpień pokontrolnych,


-podstawowe założenia, wymogi i zasady nowych procedur oraz trybu przeprowadzania kontroli


-ustawę prawo zamówień publicznych w praktyce kontrolnej


-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,


-nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli sprawozdań budżetowych.


 


W szkoleniu wzięło ogółem udział 40 pracowników RIO Kielce.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:31

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:10
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:31

Zamknij