Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2009 roku

W I półroczu 2009 roku udzielono 27 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego.


Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


- zastosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,


- zajęcia przez Izbę stanowiska w sprawie finansowania operatów szacunkowych,


- finansowania przez gminy wynagrodzeń dla lekarzy onkologów realizujących Program Profilaktyki Onkologicznej,


- kontrolowania powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej przez Starostwo Powiatowe,


- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej za realizacje programu POKL,


- odpowiedniego kwalifikowania odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów,


- wstrzymania przekazywania dotacji przez j.s.t. dla Prywatnego Technikum Zawodowego „PRO-FIL” oraz Centrum Kształcenia Budowlanych „Zgoda”,


- zorganizowania bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły podstawowej gdy ta droga nie przekracza odległości wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,


- zasad przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych przez j.s.t.,


- interpretacji pojęcia „wkład niepieniężny”,


- korzystania przez Gminy z usług firm windykacyjnych,


- dofinansowania przez Gminę funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez inną j.s.t.,


- uprawnień Rady Miejskiej do dokonywania zmian w projektach uchwał dotyczących zmian w budżecie,


- rozliczenia dotacji przekazanej Związkowi Harcerstwa Polskiego,


- udzielenia zamówienia publicznego bez zaplanowania w budżecie kwoty na ten cel,


- interpretacji w zakresie rozliczania dochodów z tytułu opłat cmentarnych oraz ewidencji księgowej z tego tytułu,


- udzielenia dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego,


- kwestionowania przez podatnika wysokości podatku rolnego,


- wykorzystania środków finansowych z pokrycia różnic kursowych na dodatkowe koszty inwestorskie przy inwestycji,


- nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela i dokonywanych w związku z tym analiz poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,


- ewidencji kosztów na koncie 080 i wydatków inwestycyjnych (§ 605),


- wypłata ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu pożarniczym,


- ustalenie czy odsetki od środków dotacji rozwojowej są przychodem gospodarstwa pomocniczego,


- przekazywanie dotacji dla szkół wchodzących w skład zespołu, który to zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy,


- dopuszczalności wykonywania zadań Powiatu z zakresu promocji w drodze umów partnerskich i przekazywania środków finansowych na ten cel.


 


Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  zorganizowała 3 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 645 osób.


 


Pierwsze  szkolenie zorganizowano dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na temat „Status prawny i zadania komisji rewizyjnej, procedury kontroli komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu jednostek samorządu terytorialnego”.


 


Tematyka obejmowała niżej wymienione zagadnienia:


 1.   Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


 2.   Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej.


 3.   Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


 4.   Procedury kontroli.


 5.   Procedura absolutoryjna.


 6.   Podstawowe sfery kontroli sprawowanej przez Komisję Rewizyjną.


 7.   Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


 8.   Znaczenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.


 9.   Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


10.  Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium.


11.  Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


Szkolenie przeprowadzili: Z-ce Prezesa RIO i członek Kolegium RIO.


 


Drugie szkolenie dla skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. na temat
„Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2008 r. oraz zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych”.


Tematyka szkolenia obejmowała niżej wymienione zagadnienia:


1.      Nowe zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 221, 226.


2.      Procedura wyceny bilansowej (tzw. aktualizacji) należności wątpliwych (“krok po kroku”), a w szczególności:


       istota i cel oraz zasady aktualizacji należności poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących należności wątpliwe,


       przykładowe zapisy dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny należności,


       wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości aktualizacji należności na sytuację finansową jednostki;


       zasady ewidencji kwartalnej wyceny odsetek zwłoki od należności wymagalnych oraz odpisów aktualizujących należności w zależności od rodzaju należności (należności z tytułu dochodów budżetowych, należności na rzecz innych jednostek, należności funduszy) oraz ich zmniejszeń w przypadku ustania przyczyny dla której je utworzono – na przykładach,


       zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej (analitycznej) do konta 290 oraz możliwe uproszczenia ewidencji należności wątpliwych (zasady określania indywidualnej korespondencji kont),


       prezentacja należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych (w bilansie).


3.      Zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają odprowadzeniu na rzecz innych jednostek (np. na rzecz budżetu państwa lub innych gmin) oraz odpisów aktualizujących od tych należności.


4.      Prezentacja danych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz w bilansie z wykonania budżetu, w tym: przekształcania sald kont w pozycje bilansowe, rachunek zysków i strat oraz nowe zestawienie zmian w funduszu jednostki, powiązanie danych wynikające ze sposobów księgowania m.in. wydatków inwestycyjnych, niewygasających wydatków.


 


W szkoleniu tym wzięło również udział 15 pracowników RIO.


Szkolenie zostało przeprowadzone przez Członka Kolegium RIO we Wrocławiu.


 


 


Trzecie szkolenie zorganizowano dla skarbników i księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. na temat „Zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych”. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym tematem szkolenie odbyło się w dwóch terminach tj. 11-12 maj oraz 25-26 maj 2009 r.


 


Obejmowało ono następujące zagadnienia:


1.      Podstawy prawne i zasady rachunkowości budżetowej.


2.      Organizacja rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych, w tym omówienie zasad opracowania i aktualizowania polityki rachunkowości oraz innych przepisów wewnętrznych  w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.



  1. Wycena majątku jednostek i zakładów budżetowych  (aktywów i pasywów).

  2. Zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych

-           zasady sporządzania planów finansowych, tryb dokonywania zmian,


-           szczególne zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych.



  1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (kompletność ksiąg rachunkowych, dokumentowanie operacji gospodarczych, dekretowanie dokumentów, dokonywanie zapisów księgowych).

  2. Zasady, terminy i częstotliwość przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów.

  3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie).

  4. Organizacja gospodarki kasowej i ewidencja środków pieniężnych.

  5. Ewidencja dochodów i wydatków, przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności. Zasady funkcjonowania kont i dokonywania zapisów w porządku systematycznym i chronologicznym.

  6. Funkcjonowanie kont pozabilansowych (plan finansowy, zaangażowanie).

  7. Sprawozdawczość budżetowa jednostek i zakładów budżetowych.

  8. Rozliczenia jednostek i zakładów budżetowych z budżetem, tryb rozliczania dotacji przez zakłady budżetowe.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Głównego Inspektora Kontroli RIO w Kielcach.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:42:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:43:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:42:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:43:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij