Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w II kwartale 2004 r.


 1. Składy Orzekające wydały 244 opinie, z tego:


 2. 1) 75 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

  2) 56 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

  3) 21 opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego,

  4) 77 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

  5) 15 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek.

 3. W II kwartale 2004 r. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.

 4. W II kwartale nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach:


  • o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego


 5. W II kwartale 2004 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:


  • Zmian w ramowym planie pracy Izby na 2004 rok

  • Uchwalenia wniosków do projektu budżetu na 2005 rok


Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:52:56
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:53:49

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:52:56
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-07-22 11:53:49

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij