Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Kolegium Izby

Rozdział 3
Kolegium Izby


§11

l. W skład Kolegium wchodzą:
 • Prezes Izby jako Przewodniczący Kolegium
 • członkowie powołani przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez Kolegium Izby - w liczbie 8 osób.
2. Tryb powoływania i odwoływania członków Kolegium określają odrębne przepisy.

§12

Zakres spraw należących do właściwości Kolegium określaj ą przepisy ustawy o rio.

§13

Realizacja zadań przez członków Kolegium Izby.
l. Członkowie Kolegium Izby zajmują w strukturze organizacyjnej Izby stanowiska samodzielne i podległe bezpośrednio Prezesowi Izby.
2. Członkowie Kolegium realizują zadania wynikające z ustawy o rio oraz powierzone im przez Prezesa Izby.
3. Członkowie Kolegium przedstawiają wyniki badania uchwał organów gmin, co do których wnoszą uwagi odnośnie naruszenia prawa, i referują projekty uchwał w tym zakresie na posiedzeniach.
4. Członkowie Kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegaj ą jedynie ustawom.
§14

1. Kolegium obraduje na posiedzeniach.
2. Kolegium odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
3. Posiedzenia Kolegium zwołuje Prezes Izby, ustala porządek obrad, termin i miejsce posiedzeń.
4. O terminie posiedzenia Prezes Izby zawiadamia członków Kolegium oraz podmiot, którego sprawa jest rozpatrywana w terminie 3 dni przed posiedzeniem. Wraz z zawiadomieniem członkom Kolegium doręcza się niezbędne materiały związane z tematem posiedzenia.
5. Obecność członków Kolegium na posiedzeniu jest obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu członek Kolegium obowiązany jest zawiadomić o tym Przewodniczącego Kolegium.
6. Obradami Kolegium kieruje Prezes Izby lub upoważniony przez niego zastępca prezesa.
7. Decyzje Kolegium w sprawach objętych ustawą podejmowane są w formie uchwał. W innych sprawach stanowisko Kolegium zamieszczane jest w protokole.
8. Uchwały Kolegium podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Kolegium postanowi inaczej.
9. Uchwały Kolegium zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej Vi liczby członków Kolegium za wyjątkiem spraw odwoławczych, dotyczących zgłoszenia zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych.
10. Uchwały w sprawach odwoławczych dotyczących zgłoszenia zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu niejawnym. Przed rozstrzygnięciem sprawy Kolegium może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. Rozpatrzenie zastrzeżenia winno nastąpić w ciągu 30 dni.
11. Uchwały Kolegium zawierają:
 • tytuł składający się ze słów: Uchwała Nr ..... Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
 • datę podjęcia uchwały
 • określenie przedmiotu uchwały
 • powołanie podstawy prawnej
 • osnowę rozstrzygnięcia
 • uzasadnienie faktyczne i prawne
 • pouczenie o przewidzianych prawem środkach odwoławczych
 • podpis Prezesa Izby.
12. Z przebiegu posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 • oznaczenie organu Izby
 • numer kolejny posiedzenia
 • datę
 • porządek obrad
 • przebieg posiedzenia
 • wyniki głosowania
 • podpisy: protokolanta i Prezesa Izby.
13. Protokół sporządza pracownik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wyznaczony przez Prezesa i pod jego nadzorem, bądź pod nadzorem wskazanego przez Prezesa członka Kolegium.
14. Protokoły przechowywane sąw Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:15:58
Opublikował:  2003-12-11 11:59:56

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:42:50
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-12-11 12:42:57

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij