Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Rejestry w RIO Kielce

Rejestry prowadzone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:


 


1. Sekretariat


Dziennik korespondencji wpływającej i wysyłanej


Dziennik korespondencji wpływającej i wysyłanej dotyczącej faksów i poczty elektronicznej


Dziennik wpływających uchwał z j.s.t.


Rejestr delegacji służbowych


 


2. WKGF


Rejestr skarg i wniosków


Rejestr upoważnień


Rejestr kontroli


Rejestr wniosków pokontronych


Rejestr wysyłanych zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych


 


3.WIAS


Rejestr wpływających uchwał i zarządzeń z j.s.t. z podziałam na jednostki i Członków kolegium


Rejestr wpływających sprawozdań j.s.t.


Rejestr umów dotyczących szkoleń


Rejestr uchwał kolegium


 


5. Biuro Izby


Rejestr wniosków w sprawie dostępu do informacji publicznej


Rejestr zamówień publicznych


 


5. Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu


Dziennik korespondencji wpływającej i wysyłanej


Rejestr wniosków w sprawie dostępu do informacji publicznej


 


Rejestry są dostępne w miejscu ich prowadzenia.


 


 


Zasady i tryb przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów służbowych w Izbie określa "Instrukcja kancelaryjna” wprowadzona Zarządzeniem Nr 13/2003 Prezesa RIO w Kielcach z dnia 16 października 2003 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku


 


Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określał organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, tryb postępowania z aktami powstającymi w związku z działalnością Izby przekazywanymi do archiwum, zasady przechowywania, udostępniania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Kielcach a także zasady i tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Instrukcja wprowadzona została Zarządzeniem Nr 14/2003 Prezesa RIO w Kielcach z dnia 16 października 2003 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:19
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-07-21 11:51:45

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zamknij