Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Dz.U.04.167.1747

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW


z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania

(Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)


Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami", w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.

2. Uchwały składów orzekających:
 1. zapadają większością głosów;
 2. zawierają uzasadnienie;
 3. podpisuje przewodniczący składu.

§ 3.

W izbie tworzy się wydziały:
 1. kontroli gospodarki finansowej;
 2. informacji, analiz i szkoleń.

§ 4.

1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:
 1. przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";
 2. opracowywanie projektu planu kontroli;
 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.


2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
 1. kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
 2. problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
 3. doraźne, podejmowane w razie potrzeby.


3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".

4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.

5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:
 1. przygotowywanie ramowego planu pracy izb;
 2. opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;
 3. przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;
 4. przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
 5. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;
 6. doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;
 7. przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;
 8. współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;
 9. opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.

§ 6.

Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.

§ 7.

Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:
 1. na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
 2. informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;
 3. przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pliki w folderze artykułu:

2005-02-10 14:19
29 KB
2005-02-10 14:19
44 KB

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:17:59
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 09:12:33
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 09:12:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:17:59
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 09:10:36
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-11 09:10:57

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:17:59
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:40:22
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:40:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:17:59
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:38:47
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:38:54

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:17:59
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:24:20
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:26:08

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:17:59
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:20:14
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-02-10 14:22:57

Zamknij