Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w I kwartale 2004 r.

 1. Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w I kwartale 2004 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:
 2. - 171 sprawozdań Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 40 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 158 sprawozdań Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 27 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 169 sprawozdań Rb - NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 38 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 140 sprawozdań Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 9 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 139 sprawozdań Rb - N o stanie należności w tym 8 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 106 sprawozdania Rb - PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 150 sprawozdania Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 26 sprawozdań Rb - 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 239 sprawozdań Rb - 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych w tym 12 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 137 sprawozdania Rb - 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 8 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,
  - 119 sprawozdań Rb - 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  - 121 sprawozdań Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu,
  - 121 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,
         Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.
         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, Izba sprawdziła i wprowadziła do ewidencji komputerowej dane zawarte w 206 wnioskach o ich przyznanie, w tym 2 sporządzonych po skorygowaniu. Wnioski o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawach: o podatku rolnym, o podatku leśnym za 2003 r. według stanu na dzień 31.12.2003 r. sporządzone zostały i przysłane do RIO przez 101 gmin i 1 miasto na prawach powiatu.
         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła i wprowadziła do ewidencji komputerowej:
  - 237 zbiorczych sprawozdań Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń finansów jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu
  - 231 zbiorczych sprawozdań Rb - N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 2 sporządzone po skorygowaniu
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U, Nr 153, poz. 1752) do Izby wpłynęły 22 bilanse z wykonania budżetu oraz 5 zbiorczych bilansów.

 3. Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał wpływających do Izby odbywała się w terminie.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:17
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:42

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:17
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2004-04-15 12:24:42

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij