Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w 2006 roku

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń za 2006 rok skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:


-     658 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 131 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     668 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 141 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     644 sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 117 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     589 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 62 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     559 sprawozdań Rb – N o stanie należności, w tym 32 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     225 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
w tym 21 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     284 sprawozdania Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, w tym 35 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     56 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych, w tym 7 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     149 sprawozdań Rb – 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych,


-     282 sprawozdania Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej, w tym 20 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-     412 sprawozdań Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, w tym 19 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        467 sprawozdań Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         467 sprawozdań Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 4 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-         470 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 7 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.


      Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.


 


      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła
i wprowadziła do ewidencji komputerowej:


-        941 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń finansów jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego, w tym 7 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        958 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego, w tym 3 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości.


 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) do Izby w okresie obejmującym 2006 r. wpłynęło 128 bilansów z wykonania budżetu, 127 bilansów jednostek budżetowych, 67 bilansów zakładów budżetowych,15 bilansów gospodarstw pomocniczych oraz 129 bilansów skonsolidowanych, które zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzone do ewidencji komputerowej.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:50:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:51:10

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:51:51
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:51:54

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Sprawozdawczość w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:50:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:51:10

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:50:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:51:10

Zamknij