Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w 2010 r.

Sprawozdawczość


1)    Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń za 2010 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:


-          1.000 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 350 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          947 sprawozdań Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 297 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          850 sprawozdań Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 330 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          609 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 89 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          675 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 155 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          130 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 28 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          147 zbiorczych sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 38 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          47 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 5 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          164 sprawozdania Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 16 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          554 sprawozdania Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 33 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          141 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 11 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          503 sprawozdania Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 41 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          493 sprawozdania Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 30 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          501 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
38 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.


-          159 sprawozdań Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym 29 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          130 sprawozdań Rb. - UN uzupełniające o stanie należności


Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.


Wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej nie wpłynęły do Izby w 2010 roku


 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń
i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych Izba sprawdziła i wprowadziła do ewidencji komputerowej:


-        1.258 zbiorczych sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 43 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        280 sprawozdań Rb - UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 4 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        1.339 zbiorczych sprawozdań Rb – N o stanie należności jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego w tym 118 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        332 sprawozdania Rb – UN – roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności
z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej w tym 8 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości


 


Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z WFOŚ, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz innej niż pomoc de minimis, które następnie przekazywane są według. właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Kolejnym rodzajem sprawozdań wpływającym do WIAS-u są sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 2010 roku wpłynęło ich 117. Po kontroli zostają one przesłane do innej regionalnej izby a następnie zbiorczo do Ministerstwa Edukacji.


 


2)         Pracownicy WIAS kontrolują zgodność planu dochodów i wydatków budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach z planem po zmianach na podstawie ewidencji komputerowej uchwał.


 


3)         W 2010 roku skontrolowano pod względem formalnym i rachunkowym 130 projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


 


4)         W 2010 roku skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 4.134uchwał zarządów, zarządzeń wójtów (prezydentów, burmistrzów) zmieniających budżet j.s.t.


5)   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w  2010 r. wpłynęło 130 bilansów z wykonania budżetu, 127 bilansów jednostek budżetowych, 66 bilansów zakładów budżetowych, 17 bilansów gospodarstw pomocniczych a także 130 skonsolidowanych bilansów j.s.t. Ponadto
w 2010 r. wpłynęło 210 zestawień zmian w funduszu jednostki oraz 210 rachunków zysków
i strat jednostki.


Bilanse z wykonania budżetu oraz bilanse zbiorcze jednostek i zakładów budżetowych zostały skontrolowane pod względem rachunkowy, formalnym oraz wpisane do ewidencji komputerowej


 


6)         W 2010 skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 129uchwał budżetowych oraz 1.709 uchwał zmieniających budżet podejmowanych przez Rady j.s.t.


 


7)         Bilanse skonsolidowane skontrolowano pod względem rachunkowym oraz formalny i przekazano do Ministerstwa Finansów.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 11:36:41
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:42:39

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 11:42:38
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:42:39

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij