Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Sprawozdawczość w 2011 r.

Sprawozdawczość


1)            Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w 2011 roku skontrolował i wprowadził do ewidencji komputerowej:


-          1.027 sprawozdań Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t, w tym 376 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          962 sprawozdania Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t, w tym 311 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          794 sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie, w tym 273 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          615 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, w tym 94 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          675 sprawozdań Rb – N o stanie należności w tym 154 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          129 sprawozdań Rb – PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych
w tym 27 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          27 zbiorczych sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          183 zbiorcze sprawozdania Rb – 30s z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych w tym 47 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          27 sprawozdań Rb – 31 z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w tym 6 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          18 sprawozdań Rb – 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej w tym 2 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          273 sprawozdania Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym 17 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          65 sprawozdań Rb - 34s z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym 15 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          140 sprawozdań Rb –ST o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego w tym 10 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          632 sprawozdania Rb – 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w tym 54 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          617 sprawozdań Rb-50 o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w tym 38 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          629 sprawozdań Rb-50 o wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym
50 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości.


-          200 sprawozdań Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, w tym 70 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-          130 sprawozdań Rb. - UN uzupełniające o stanie należności


W wyniku kontroli sprawozdań budżetowych, sporządzonych zostało 27 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dotyczących nieterminowego przekazania sprawozdań do RIO Kielce.


Sprawozdania sporządzone nieprawidłowo, na wniosek pracowników Izby, były korygowane przez osoby je sporządzające. Sprawozdania te w formie skorygowanej zostały wprowadzone ponownie do ewidencji komputerowej.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, sporządzanych przez samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw – samorządowe instytucje kultury i samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zostały sprawdzone i wprowadzone do ewidencji komputerowej:


-        816 sprawozdań Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji w tym 22 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        190 sprawozdań Rb - UZ - uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        819 sprawozdań Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych tym 49 sporządzonych po skorygowaniu nieprawidłowości,


-        189 sprawozdań Rb – UN – uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów w tym 1 sporządzone po skorygowaniu nieprawidłowości


Wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej nie wpłynęły do Izby w 2011 roku


Do Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń wpływają sprawozdania z zakresu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z WFOŚ, informacje o zaległościach w spłacie podatków, sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz innej niż pomoc de minimis, które następnie przekazywane są według właściwości do Ministerstwa Finansów, UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Kolejnym rodzajem sprawozdań wpływającym do WIAS-u są sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 2011 roku wpłynęło ich 116. Po skontrolowaniu zostają one przesłane do regionalnej izby w Łodzi a następnie zbiorczo do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, na podstawie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli i skorygowanych sprawozdań sporządza i przekazuje do Ministerstwa Finansów informacje w zakresie nieprawidłowości danych do naliczania subwencji. W 2011 roku sporządzono ich 9.


2)         Pracownicy WIAS prowadzą ewidencję komputerową budżetów j. s. t., na podstawie uchwał i zarządzeń oraz kontrolują zgodność planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  budżetów wykazywanych w sprawozdaniach z planem po zmianach na podstawie tejże ewidencji.


3)         W 2011 roku skontrolowano pod względem formalnym i rachunkowym 130 projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, projektów wieloletnich prognoz finansowych
i wykazów przedsięwzięć.


4)         W 2011 roku skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 4.984uchwał zarządów, zarządzeń wójtów (prezydentów, burmistrzów) zmieniających budżet j .s .t..


5)   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020) do Izby w 2011 r. wpłynęło 131 bilansów
z wykonania budżetu, 129 bilansów jednostek budżetowych, 64 bilanse zakładów budżetowych, 17 bilansów gospodarstw pomocniczych a także 131 skonsolidowanych bilansów j. s. t. . Ponadto w 2011 r. wpłynęło 209 zestawień zmian w funduszu jednostki oraz 209 rachunków zysków i strat jednostki. W okresie 4 kwartału 2011 r. wpłynęły do Izby w formie dokumentu bilanse ze zlikwidowanego Związku Międzygminnego „Ponidzie”
w Kielcach.


Bilanse z wykonania budżetu oraz bilanse zbiorcze jednostek i zakładów budżetowych zostały skontrolowane pod względem rachunkowym i formalnym oraz wpisane do ewidencji komputerowej


6)         W 2011 skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym oraz wprowadzono do ewidencji komputerowej 131 uchwał budżetowych, 1.310 uchwał zmieniających budżet podejmowanych przez organy stanowiące j. s. t. oraz 920 uchwał i zarządzeń dotyczących wieloletnich prognoz finansowych.


7)         Bilanse skonsolidowane skontrolowano pod względem rachunkowym oraz formalny i przekazano do Ministerstwa Finansów.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 11:38:53
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:42:58

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 11:41:39
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:42:58

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij