Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

§25
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach


1. Pracą Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń kieruje Naczelnik Wydziału, który jest bezpośrednim przełożonym pracowników Wydziału z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Izby.

2. Do zakresu działania Wydziału należy realizacja podstawowych zadań w zakresie:

- informacyjnym
- analityczno-opiniodawczym
- szkoleniowo-doradczym
- kontrolnym
- obsługi Kolegium, i Komisji ds. kontrasygnaty


§26
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach


W zakresie działalności informacyjnej Wydział:

1) opracowuje informacje związane z realizacją ustawowych zadań RIO przekazywanych przez Prezesa Izby uprawnionym do tego instytucjom i organom administracji rządowej,

2) gromadzi dokumenty i informacje, sporządza analizy, dotyczące spraw finansowych podmiotów wymienionych w art.l pkt l ustawy o rio,

3) upowszechnia informacje, wynikające ze sprawowania funkcji nadzorczej oraz działalności kontrolnej Izby, prowadzi ewidencję komputerową wystąpień pokontrolnych, wykonuje zadania określone odrębnymi zarządzeniami Prezesa Izby (biuletyn),

4) przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego,

5) prowadzi ewidencję uchwał podmiotów określonych w art. l ust.2 ustawy przesłanych Izbie celem stwierdzenia zgodności z prawem,

6) sporządza dla potrzeb bieżącej działalności Izby programy informatyczne,

7) sporządza kwartalne informacje powtarzających się nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§27
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach


W zakresie działalności analityczno-sprawozdawczej Wydział:

1) opracowuje analizy dotyczące realizacji budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości i terminach ustalonych w ramowym planie pracy,

2) opracowuje informacje dla wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o negatywnych opiniach z przebiegu wykonania za I półrocze i za rok budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiaty i województwa na podstawie odrębnych ustaw,

3) przekazuje Prezesowi Rady Ministrów i właściwym organom informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacji z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty i województwa samorządowe na podstawie odrębnych ustaw,

4) przygotowuje materiały wg ustalonego wzoru celem ustalenia budżetu j.s.t. w przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie do 31 marca,

5) przygotowuje projekty opinii wg posiadanych w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń danych, na podstawie wzorów opracowanych przez przewodniczących składów orzekających Izby, o:

a) możliwości spłaty kredytu i pożyczki,
b) deficycie budżetowym,
c) sprawozdaniach rocznych,
d) informacji o realizacji budżetu za I półrocze.

6) sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym projekty budżetów i zmiany budżetów j.s.t. Sprawdza zastosowanie klasyfikacji budżetowej zobowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem wyjaśnień i interpretacji w tym zakresie.

§28
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach


W zakresie zadań szkoleniowo - doradczych Wydział:

1) organizuje szkolenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa finansowego oraz istotnych zagadnień dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego,

2) prowadzi doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,

3) prowadzi szkolenia pracowników w zakresie praktycznego korzystania z programów komputerowych stosowanych w Izbie.

§29
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach


W zakresie działalności kontrolnej Wydział:

1) przeprowadza w razie potrzeby kontrole problemowe na podstawie polecenia Prezesa Izby,

2) kontroluje pod względem formalno rachunkowym sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej,

3) kontroluje pod względem formalno-rachunkowym uchwały budżetowe jednostek samorządu terytorialnego i prowadzi ich ewidencję komputerową.

4) dokonuje kontroli zgodności planu dochodów i wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniach z planem po zmianach na podstawie ewidencji komputerowej uchwał

§30
regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach


W zakresie obsługi Kolegium i Komisji ds. kontrasygnaty Wydział:

1) opracowuje na podstawie materiałów przedłożonych przez inne komórki organizacyjne Izby wnioski do projektu budżetu Izby,

2) opracowuje projekt rocznego ramowego planu pracy,

3) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu Izby, ramowego planu pracy oraz opracowuje sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej,

4) przygotowuje projekty uchwał w innych sprawach określonych w odrębnych przepisach,

5) załatwia pozostałe wnioski, o ile wchodzą one w zakres działania RIO,

6) sprawuje obsługę organizacyjną i techniczną Kolegium oraz Komisji ds. konrtasygnaty,

7) prowadzi sprawy wchodzące w zakres działania nieetatowych członków Kolegium w zakresie określonym w ramowym planie pracy.

Wytworzył/Wprowadził: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-26 14:52:53
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-26 14:54:54

Zmienił: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-26 14:58:42
Opublikował: Renata Zasada-Wójcik 2003-11-26 14:58:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij