Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2008 roku

IV        Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą


 


1-2)     Realizując działalność szkoleniową w 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 8 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 1.246 osób.


 


Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:


 


I „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań j.s.t. za rok 2007 w świetle obowiązujących przepisów”.


Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Naczelnika i Specjalista ds. sprawozdawczości RIO
w Rzeszowie.


 


II „Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy w świetle obowiązujących przepisów”.


Szkolenie przeprowadzili: Naczelnik oraz Główny Specjalista Wydziału Pomocy Regionalnej UOKiK.


 


W wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 35 pracowników RIO.


 


III i IV „Zasady rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczość finansowa j.s.t.
w świetle obowiązujących przepisów”


Szkolenie przeprowadził członek Kolegium RIO Wrocław.


W wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 23 pracowników RIO.


 


V Szkolenie zorganizowano dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, na którym poruszono niżej wymienione tematy:


            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej


3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


            3. Procedura kontroli.


            4. Procedura absolutoryjna


            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną


            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium


9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


 


Szkolenie przeprowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce.


 


VI Szkolenie dla Skarbników i służb finansowych, dotyczące projektu budżetu na 2008 rok, poruszono na nim następujące tematy.


 


1.      Dochody i wydatki budżetowe w tym rezerwy budżetowe,


2.      Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,


3.      Upoważnienie dla organu wykonawczego,


4.      Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. w budżetach roku 2009


5.      Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emitowanie obligacji komunalnych przez j.s.t. – unormowania prawne i problemy praktyczne,


6.      Najczęściej występujące nieprawidłowości we wnioskach o wydanie opinii
o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykup obligacji,


7.      Informacja o stanie mienia komunalnego.


Szkolenie przeprowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce .


 


VII Szkolenie dla Skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t. dotyczące podatków
i opłat lokalnych, na którym poruszono niżej wymienione tematy:


·        Omówienie problemów związanych z podejmowaniem uchwał podatkowych.


·        Podatki i opłaty lokalne – omówienie nowego orzecznictwa, zmian przepisów prawnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów.


·        Podatkowa pomoc publiczna w gminach – omówienie najnowszych zmian.


Szkolenie prowadził członek Kolegium RIO w Bydgoszczy.


 


VIII Szkolenie dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów, Skarbników oraz pracowników służb budowlanych na temat nowelizacji Prawa zamówień publicznych.


Szkolenie prowadziła Prezes RIO w Olsztynie.


W trzech ostatnich szkoleniach wzięło również udział 45 pracowników RIO.


 


 


Ponadto Izba zorganizowała szkolenie dla inspektorów WK i specjalistów WIAS, na którym omówiono


-ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,


-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,


-wybór prób kontrolnych, określenie zakresu kontroli oraz opis nieprawidłowości,


-praktyczne zalecenia wynikające z weryfikacji wystąpień pokontrolnych,


-podstawowe założenia, wymogi i zasady nowych procedur oraz trybu przeprowadzania kontroli


-ustawę prawo zamówień publicznych w praktyce kontrolnej


-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,


-nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli sprawozdań budżetowych.


W w/w szkoleniu wzięło ogółem udział 40 pracowników RIO Kielce.


3)        Wymiana doświadczeń między członkami kolegium i naczelnikami wydziałów odbywała się na spotkaniach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowej.


 


 


 


4)         W 2008 roku udzielono 44 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego.


 


 Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


- zastosowania klasyfikacji budżetowej


- zasad rachunkowości


- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy


- finansowania instytucji kultury


- dopłat do spółki gminnej


- prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przez Gminę,


- dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych


- zaciągania kredytów długoterminowych na wieloletni program inwestycyjny,


- finansowania zadań ze środków GFOŚ,


- zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości dla spółki akcyjnej,


- sposobu rozliczania dożywiania dzieci ze środków pomocy społecznej oraz formy organizacyjnej stołówki,


- zlecania nauki języka angielskiego szkole niepublicznej,


- należnej diety w podróży służbowej,


- danych o dochodach z turystyki i kultury w latach 2000-2007 w podziale na projekty,


- bezpośredniego zawarcia umów z lekarzami,


- rozpoczęcia przetargu na podstawie projektu budżetu,


- sposobu finansowania odprowadzania ścieków na terenie innej gminy.


-sposobu rozliczania zakładu budżetowego z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy za wykonane usługi


-możliwości finansowania przez gminę dowozu osób na badania profilaktyczne


-gospodarowania ZFŚS


- możliwości sfinansowania straty zakładu budżetowego


- możliwości zaciągnięciu kredytu przez zakład budżetowy


-wzniesienia pomnika przez powiat


- zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w gminnej jednostce budżetowej


- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej


- umiejscowienia straży miejskiej w strukturze urzędu gminy


- zawarcia umowy między Miastem Kielce a DŚT w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne wieloletnie


- partycypacji gminy w kosztach budowy i remontu dróg krajowych


- wyjaśnienie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w gminie


Poza tym, na bieżąco udzielane są odpowiedzi na pytania kierowane drogą telefoniczną
i pocztą elektroniczną


 


5)         Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uczestniczyła w pracach nad opracowaniem sprawozdania z działalności Izb oraz wykonania budżetów przez j.s.t. za 2007 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i przedłożone Sejmowi i Senatowi R.P.


 


6)         Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w 2008 roku wydała 1 Zeszyt Problemowy dotyczący działalności kontrolnej który obejmował nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:40

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:08:51
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:08:55

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2008 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:40

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:40

Zamknij