Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Deklaracja dostępności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Górski, informatyk@kielce.rio.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 36-01-621. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na koordynatora do spraw dostępności została powołana Pani Agnieszka Kundera Kierownik Biura RIO w Kielcach. Kontakt do koordynatora biuro@kielce.rio.gov.pl lub numer telefonu +48 41 36-01-601.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach usytuowany jest w Kielcach przy ul. Targowej 18. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach usytuowana jest na czwartym i piątym piętrze w/w budynku. Budynek ten wyposażony jest w windę poruszającą się pomiędzy parterem a czternastym piętrem. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jedno bezpośrednio przed, a drugie z boku budynku. W razie bieżącej potrzeby dostępu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dla osób z trudnościami w poruszaniu się jest zapewnione wejście do budynku. Osoba zainteresowana korzystając z windy może zgłosić się do sekretariatu Izby celem załatwienia sprawy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online.


Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij