Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
Czytaj stronęZatrzymaj czytanie stronyPrzerwijWznów
A-AA+
AAA⇅A
AAA⟷A
AAA
        Szukaj   Wyczyść

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.
  • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.
  • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.
  • Przy wprowadzaniu treści nie zawsze podawane są sugestie korekty błędów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Górski informatyk@kielce.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 36-01-621. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na koordynatora do spraw dostępności została powołana Pani Agnieszka Kundera Kierownik Biura RIO w Kielcach. Kontakt do koordynatora biuro@kielce.rio.gov.pl lub numer telefonu +48 41 36-01-601.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna siedziby w Kielcach oraz w Zespole Zamiejscowym w Sandomierzu

Budynek przy ul. Targowej 18 w Kielcach
Siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Budynek, w którym mieści się Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach usytuowany jest w Kielcach przy ul. Targowej 18. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach znajduje się na czwartym i piątym piętrze w/w budynku. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się jest zapewnione wejście do budynku. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami (brak kontroli dostępu).

Budynek ten wyposażony jest w windę poruszającą się pomiędzy parterem a czternastym piętrem.. Osoba zainteresowana korzystając z windy może zgłosić się do sekretariatu Izby celem załatwienia sprawy.

Klatka schodowa jest dostępna od wejścia z lewej i prawej strony. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w poręcz z jednej strony. Ciągi komunikacyjne na piętrach, maja szerokość umożliwiająca dwukierunkowy ruch, a wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jedno bezpośrednio przed, a dwa kolejne z boku budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zajmowanych przez Izbę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewiadomych i słabowidzących.

Podczas wizyty w Izbie możliwe jest skorzystanie z języka migowego . Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić na 5 dni roboczych przed dniem zamierzonej wizyty.


Budynek przy ul. Mariackiej 1 w Kielcach
Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych na I piętrze, w budynku przy ul. Mariackiej 1. Na korytarzu I pietra i parterze zamieszczona jest informacja w postaci tablicy o umiejscowieniu pomieszczeń zajmowanych przez RIO. Wejście do budynku odbywa się po schodach. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci windy czy platform lub pochylni. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby poruszające się z psem asystującym maja możliwość wejścia i poruszania się po budynku. Obok budynku znajdują się miejsca parkingowe dostępne dla interesantów.

Bezpośredni kontakt pracowników Zespołu Zamiejscowego RIO z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wcześniejsze umówienie i wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2022-03-29 09:30:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2022-03-29 09:30:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Deklaracja dostępności

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-03-31 14:04:00

210
Zamknij