Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 66

Pismo z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dot. czy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju, możliwe jest naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami od dnia 1 lutego 2021 r. dla właścicieli nieruchomości na podstawie danych o ilości mieszkańców, zawartych w aktualnie złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:45:21
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:45:21
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:45:21

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:45:21
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:45:21

Pismo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dot. możliwości wydania opinii do autopoprawki projektu WPF z dnia 14.12.2020 r.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:44:13
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:44:13
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:44:13

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:44:13
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:44:13

Pismo z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dot. czy Wójt może zawrzeć umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego, którzy jednocześnie są członkami OSP?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:42:59
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:42:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:42:59

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:42:59
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-14 14:42:59

Pismo z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dot. możliwości zawarcia umowy zlecenia na zastępstwo dla pomocy nauczyciela i rozliczenia wynagrodzenia tej osoby w ramach dotacji otrzymanej z J.S.T.

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:18:43
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:18:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:18:43

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:18:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:18:43

Pismo z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dot. klasyfikacji materiałów o charakterze promocyjnym i edukacyjnym

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:17:06
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:17:06
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:17:06

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:17:06
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:17:06

Pismo z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dot. czy gmina ma obowiązek przekazać szkole Libratus subwencję? A w sytuacji gdy nie ma takiego obowiązku czy może udzielić wsparcia w ramach otrzymanej subwencji i dofinansować tego rodzaju projekt

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:15:41
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:15:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:15:41

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:15:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:15:41

Pismo z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dot. czy biorąc pod uwagę brzmienie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a) tiret drugi ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przez wynagrodzenie miesięczne osoby fizycznej, w brzmieniu obowiązującym w roku 2019, należy rozumieć również premię uznaniową (wypłacaną miesięcznie w różnych kwotach) jako jeden ze składników wynagrodzenia, o którym mowa powyżej

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:13:37
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:13:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:13:37

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:13:37
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2021-01-05 08:13:37

Pismo z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dot. czy można przeznaczyć niewykorzystane środki uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup komputerów dla pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-12-11 10:07:03
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-12-11 10:07:03
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-12-11 10:07:03

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-12-11 10:07:03
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-12-11 10:07:03

Pismo z dnia 24 listopada 2020 r.

Dot. czy wkład własny, który organ prowadzący szkoły musi wnieść w przypadku otrzymania powyższej dotacji może zostać rozliczony z dotacji otrzymanej zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:25:32
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:25:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:25:32

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:25:32
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-12-03 14:25:32

Pismo z dnia 12 listopada 2020 r.

Dot. ściągania należności z tytułu opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:59:10
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:59:10
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:59:10

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:59:10
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:59:10

Pismo z dnia 4 listopada 2020 r.

Dot. przeniesienia obowiązku podatkowego na dzierżawcę

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:57:23
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:57:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:57:23

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:57:23
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:57:23

Pismo z dnia 3 listopada 2020 r.

Dot. ewidencji księgowej podwyższenia udziału w spółce wkładem niepieniężnym

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:55:09
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:55:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:55:09

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:55:09
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:55:09

Pismo z dnia 29 października 2020 r.

Dot. czy rekompensata, którą Powiat Ostrowiecki otrzymuje od Województwa Świętokrzyskiego, a następnie przekazuje Operatorom, stanowi dotację przedmiotową określoną wart. 130 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:52:43

Pismo z dnia 27 października 2020 r.

Dot. możliwości finansowania zadań ze środków funduszu soleckiego

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:49:49
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:49:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:49:49

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:49:49
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:49:49

Pismo z dnia 21 października 2020 r.

Dot. możliwości restrukturyzacji zobowiązań w części pożyczką i w części kredytem

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:47:40
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:47:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:47:40

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:47:40
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-11-27 09:47:40

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy można uznać, że termin "złożenia" sprawozdania jest zachowany w sytuacji kiedy sprawozdanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w wymaganym terminie, a do jednostki otrzymującej wpłynęło po terminie wskazanym w załączniku Nr 8 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1773)

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:15:19

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy możemy zakupić testy w kierunku COVID-19 i szczepionki przeciwko grypie z dotacji oświatowej przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących placówki

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:13:41

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy udzielenie dotacji dla stowarzyszenia przeznaczonej na układ własny na wykonanie zadania realizowanego ze środków RPO

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:11:12

Pismo z dnia 16 października 2020 r.

Dot. czy gmina może przeznaczyć środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-27 09:08:30

Pismo z dnia 12 października 2020 r.

Dot. rozliczania wynagrodzenia dyrektora szkoły niepublicznej

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-19 10:42:35

Pismo z dnia 24 września 2020 r.

Czy w związku z faktem, iż od dnia wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego upłynęło 3 lata można uznać, że w/w świadczenia uległy przedawnieniu?

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:29:14

Pismo z dnia 17 września 2020 r.

Dot. czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie zaległości, w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:28:16

Pismo z dnia 17 września 2020 r.

Dot. czy jest możliwość wystawienia not obciążeniowych tytułem wynagrodzenia dyrektora niepublicznego przedszkola będącego jednocześnie organem prowadzącym tego przedszkola

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-10-05 13:26:55

Pismo z dnia 3 września 2020 r.

Dot. możliwości rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w celu sfinansowania: nagród dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, dodatków specjalnych dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:05:11

Pismo z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Dot. klasyfikacji budżetowej

Wytworzył: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25
Wprowadził: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25

Zmienił: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25
Opublikował: Informatyk Kamil Górski 2020-09-15 10:03:25

Ilość artykułów: 66

Zamknij